Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23866/2023

Svarstiden gick ut: 13.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen.
Bakgrund
Syftet med propositionen är att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras så att energiinnehållsskatten på drivmedel sänks från 0,01681 euro till 0,01566 euro per megajoule. Sänkningen av punktskatten på bensin och ersättande produkter är i genomsnitt 3,5 cent per liter och på diesel och ersättande bränslen i genomsnitt 4,0 cent per liter.

Genom propositionen genomförs en sänkning av punktskatten på drivmedel, genom vilken den genomsnittliga höjningen av pumppriserna till följd av den höjning av nivån på distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel som kommer att genomföras enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogram, kompenseras.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Målsättningar
Genom propositionen genomförs skrivelsen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, enligt vilken regeringen beaktar och kompenserar konsekvenserna av beslutet om distributionsskyldighet för pumppriserna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Regeringsråd Merja Sandell, tel. 0295 530 191, merja.sandell(at)gov.fi
Finanssakkunnig Jussi Kiviluoto, tel. 0295 530 331, jussi.kiviluoto(at)gov.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Autoalan keskusliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Lappeenrannan yliopisto LUT    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmastopaneeli    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
VTT    
ympäristöministeriö    
Ämnesord

verotus

jakeluvelvoite

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen

polttoainevero

punktskatt på flytande bränslen

distributionsskyldigheten