Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi soidensuojelualueista annetun asetuksen muuttamiseksi Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen osalta sekä valtioneuvoston asetukseksi Patanajärvenkankaan luonnonsuojelujelualueesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi soidensuojelualueista annetun asetuksen muuttamiseksi Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen osalta sekä valtioneuvoston asetukseksi Patanajärvenkankaan luonnonsuojelujelualueesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: YM4/500/2015

Svarstiden gick ut: 5.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Ympäristöministeriössä on valmisteilla eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (933/1981) muuttaminen Hangasnevan-Säästöpiirinnevan soidensuojelualueen osalta sekä asetuksen antaminen Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta. Molemmat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Perhon kunnassa. Asetuksilla mahdollistettaisiin hanke tuulivoimapuiston tarpeita palvelevan uuden voimajohdon rakentamisesta kyseisillä luonnonsuojelualueilla jo olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Hankkeen ei katsota vaarantavan kyseisten luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitusta.

Liitteet:
Tidtabell
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa 5.3.2018 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevista asetusluonnoksista ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Johanna Korpi, puh. 050 550 3894 tai johanna.korpi@ym.fi

Sändlista:
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus    
Johanna Korpi    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Metsähallitus    
Perhon kunta    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
YIT Rakennus Oy