Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio maakaaren muutostarpeista

Arviomuistio maakaaren muutostarpeista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27926/2021

Svarstiden gick ut: 31.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä arviomuistio maakaaren muutostarpeista. Arviomuistion tarkoituksena on tunnistaa maakaaren soveltamisen kannalta merkityksellisiä toimintaympäristön ja muun lainsäädännön muutoksia sekä mahdollisia maakaaren muutostarpeita ja -vaihtoehtoja.

Muistiossa käsitellyt tarpeet liittyvät mm. kiinteistön luovutusten muotovaatimusten ja lainhuudatusmenettelyn arviointiin, kiinteistökiinnitystä ja -panttausta koskevan sääntelyn selventämiseen, erityisten oikeuksien kirjaamiseen sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitoa koskevien menettelyjen ajantasaistamiseen.
Bakgrund
Kiinteistönomistuksella, kiinteistönvaihdannalla ja kiinteään omaisuuteen liittyvillä oikeussuhteilla on huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Kiinteistöjä koskevien yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden kannalta keskeinen säädös on vuoden 1997 alusta voimaan tullut maakaari. Kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvät olosuhteet ovat maakaaren voimassaolon aikana yhteiskunnan muuttuessa osin olennaisesti muuttuneet, minkä johdosta on syytä arvioida lain toimivuutta ja muutostarpeita
Målsättningar
Arviomuistiota ja siitä avoimella lausuntokierroksella kerättävää palautetta käytetään mahdollisista tulevista lainvalmisteluhankkeista päättämiseen.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-951-3 - Maakaaren muutostarpeet -arviomuistio (valtioneuvoston julkaisuarkisto)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM056:00/2021 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM056:00/2021 - Statsrådets projektportal

Liitteet:

OM_2021_27_SO Maakaaren muutostarpeet .pdf - Maakaaren muutostarpeet -arviomuistio (pdf-tiedosto)

Tidtabell
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.1.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. 

Lausuntopyyntö noudattaa arviomuistion rakennetta. Kaikkiin lausuntopyynnössä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö, puh 02951 50558, etunimi.sukunimi@om.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittausinsinöörien Liitto ry    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Metsähallitus    
Ohjelmisto- ja e-business ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
RAKLI ry    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät    
TELA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö