Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5468/2020-TEM-105

Svarstiden gick ut: 1.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Hallitus on päättänyt antaa eduskunnalle kaupan toimialan tulevaisuusselonteon, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Selonteon laatimisen taustalla on kaupan toimialalla käynnissä oleva rakennemuutos Suomessa ja toimintaympäristön globaali murros. Myös koronaviruspandemia on edistänyt alan murrosta.

Kaupan toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa. Kehityskulun myötä myös suomalainen kaupan toimiala on siirtynyt perinteisestä toimijasta globaalien markkinoiden toimiajaksi, erityisesti verkkokaupan, kaupan globaalien markkinapaikkojen ja –alustojen sekä kaupan monikanavaistumisen myötä. Suomalaiset kaupan alan yritykset kuuluvat globaaliin kaupan ekosysteemiin, jossa tapahtuu murroksia perinteisissä liiketoimintamalleissa.

Valtioneuvoston kaupan toimialan tulevaisuusselonteko kuvaa toimialan tilanne-, muutos- ja tulevaisuuskuvaa sekä esittää näitä taustoja vasten kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä poliittisille päätöksentekijöille tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle kaupan alan strategiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Selonteko sisältää myös kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032.

Valtioneuvoston kaupan toimialan tulevaisuusselonteko sisältää yhteensä 39 kehittämisehdotusta, jotka kohdentuvat seuraaville painopistealueille:
1) kansallinen kehittämistyö, 2) resursointi ja 3) kansainvälinen vaikuttamistyö.
 
Painopistealue 1. kansallinen kehittämistyö vastaa kaupan rakennemuutokseen ja voimakkaaseen toimintaympäristön muutokseen luomalla uusia ja kehittämällä voimassa olevia kansallisia järjestelmiä, toimintamalleja ja säännöksiä edistämään kaupan alan uudistumista, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Painopistealue 1. jakaantuu osa-alueisiin: 1) olemassa olevien kansallisten järjestelmien, säännösten ja toimintamallien kehittäminen sekä 2) uusien kansallisten järjestelmien, toimintamallien ja säännösten luominen. Painopistealue 2. resursointi keskittyy kaupan alan rakennemuutoksen läpi vientiin kansallisella tasolla, varmistamalla riittävät resurssit, jotka tarvitaan kaupan alan uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Painopistealue 3. kansainvälinen vaikuttamistyö kiteytyy vaikuttamistyöhön EU-tasolla ja EU:n alueen ulkopuolella.

Selonteko sisältää vision ja kolme eri skenaariota vuodelle 2032. Ekosysteemisesti uudistunut kansainvälisesti kilpailukykyinen kauppa –skenaariossa suomalainen kaupan ala on uudistunut, monikanavainen ja kilpailukykyinen, myös globaalisti – elinvoimainen ekosysteemi. Kilpailuhaitan kokenut kauppa –skenaariossa suomalainen kaupan ala kehittyy niukasti, kokee kilpailuhaittaa markkinoilla sekä menettää kilpailukyky. Kilpailukyvyn menettänyt kauppa -skenaariossa suomalaisen kaupan alan kehitystarpeeseen ei vastata, toimiala ei uudistu ja menettää kilpailukyvyn kotimaisilla sekä ulkomaisilla markkinoilla.
Bakgrund
Valtioneuvoston kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelusta eduskunnalle vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, osana hallitusohjelmaa. Selonteon valmisteluun on osallistunut laajasti elinkeinoelämä, työntekijäjärjestöt, eri ministeriöt sekä keskeiset asiantuntijatahot ja tutkimustoimijat. Työtä on asetettu tukemaan valtioneuvoston päätöksellä parlamentaarinen seurantaryhmä sekä työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä ohjausryhmä sekä virkamies- ja asiantuntijatyöryhmä.

Osana selonteon valmisteluja toteutettiin keväällä 2020 avoin kirjallinen kuuleminen, jolla kartoitettiin selonteon sisältöalueet ja niihin liittyvät teemat. Kirjallisen kuulemisen perusteella on päätetty selonteon rajaus, jonka mukaan selonteko kohdistuu kuluttajakauppaan (tuotteet ja palvelut), sisältäen päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Selonteko kohdistuu seuraaviin kaupan rakennemuutoksen sisältöalueisiin: 1) kuluttajakäyttäytyminen, 2) työllisyys, koulutus ja osaaminen, 3) aluekehitys ja huoltovarmuus, 4) digitalisaatio, 5) ilmastonmuutos ja yritysvastuu sekä 6) toimivat markkinat ja yrittäjyyden edistäminen.
Målsättningar
Valtioneuvoston selonteon tavoitteena on antaa poliittisen päätöksenteon tueksi kaupan alan tilanne-, muutos- ja tulevaisuuskuva sekä esittää toimialalle kehittämisehdotuksia tulevalle kymmenelle vuodelle käynnissä olevaa toimialan rakennemuutosta ja tulevaa kehityskulua vasten. Esitettyjen kehittämisehdotusten tavoitteena on vastata kaupan toimialan strategiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen alan murroksessa, jotta suomalainen kaupan toimiala menestyy kilpailussa kansallisesti sekä kansainvälisesti, myös tulevaisuudessa.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot valtioneuvoston kaupan tulevaisuusselonteon luonnokseen, joka on liitteinä suomen- ja ruotsinkielisenä.  Lausuntojen näkökulmissa pyydetään huomioimaan kaupan toimialan muutostilanne Suomessa ja globaalisti tulevan 10 vuoden aikajänteellä sekä selonteon laatimisen rajaus, joka on myös liitteenä.
 
Lisäksi lausunnoissa pyydetään huomioimaan, että kyseessä on valtioneuvoston selonteko, jossa kehittämisehdotukset keskittyvät valtion hallinnon toimiin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 1.6.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle: VN/5468/2020-TEM-105.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: natalia.harkin(at)gov.fi
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Business Finland    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Etla    
Huoltovarmuuskeskus    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry    
Perheyritysten liitto ry    
Päivittäistavarakauppa PTY ry    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaisen työn liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknisen Kaupan liitto ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kaupan toimialan tulevaisuusselonteko