Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8757/2019

Svarstiden gick ut: 5.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Erityisesti lausunnonantajia pyydetään lausumaan seuraavista asioista:
  • Lakiehdotuksen kaasumaisten polttoaineiden jakelijan ja kulutukseen toimittamisen määritelmistä;
  • Vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen käyttöönotosta ja sen periaatteista;
  • Muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden sisällyttämisestä lisävelvoitteeseen;
  • Aikataulusta uusien jakelijoiden ja uusien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmään sisällyttämisestä; sekä
  • Esityksen vaikutusten arvioinnista.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia. 

Ehdotetuilla lakimuutoksilla pantaisiin liikenteen uusiutuvan energian edistämistä koskevan sääntelyn osalta täytäntöön uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi ((EU) 2018/2001, RED II).
Målsättningar
Esityksen pääasiallinen tavoite on RED II:n liikennettä koskevan sääntelyn kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen jakeluvelvoitelainsäädännössä. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytään järjestelmään mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla; kustannustehokkaasti ja huomioiden olemassa olevan järjestelmän keskeiset piirteet. Esityksen tavoitteena on lisäksi varmistaa, että jakeluvelvoitejärjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Ehdotetulla lailla biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta säädettäisiin kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta uusiin polttoaineisiin: biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin liikenteen polttoaineisiin. Jatkossa jakelija voisi siten täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla. Lisäksi jakeluvelvoitelain lisävelvoitetta muutettaisiin siten, että jakelijan olisi jatkossa mahdollista täyttää sitä myös lain liitteen A osassa tarkoitetuista raaka-aineista tuotetulla tai valmistetulla biokaasulla taikka muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla. Lisäksi laissa säädettäisiin uudesta vähimmäiosuusvelvoitteesta liitteen A osassa tarkoitetuista raaka-aineista tuotetulla tai valmistetulla biopolttoaineelle ja biokaasulla. Esityksessä ei kuitenkaan ehdotettaisi muutoksia jakeluvelvoitteen tai lisävelvoitteen tasoihin.

Jakeluvelvoitteen laajentamisen myötä jakeluvelvoitelaissa säädettäisiin lain soveltamisalaan kuulumisesta erikseen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta. Lisäksi lakiin lisättäisiin soveltamisrajan alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Ehdotetulla lailla saatettaisiin voimaan myös uusiutuvan energian direktiivin mukaiset tietyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden ja biokaasun osuusrajoitukset.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin lisättäisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit muuta kuin biologista alkuperää oleville uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille liikenteen polttoaineille.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muuttamista siten, että siihen lisättäisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaiset tietyistä raaka-aineista tuotettujen bionesteiden osuusrajoitukset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Ehdotetun jakeluvelvoitelain muuttamista koskevan lain siirtymäsäännöksillä tarkennettaisiin kuitenkin aikataulua uusien jakelijoiden sekä uusien polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmään sisällyttämisen osalta. Biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteiseen 1.1.2022 alkaen ja RFNBO-polttoaineet 1.1.2023 alkaen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 5.2.2021.

Lakiehdotukset ja esityksen pääasiallinen sisältö lisätään lausuntopalveluun ruotsinkielisinä käännöksen valmistuttua.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esityksestä. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
 
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi,

yli-insinööri Jukka Saarinen, puh. 029 506 4806 ja sähköposti jukka.saarinen(a)tem.fi ja

erityisasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 504 7059 ja sähköposti harri.haavisto(a)tem.fi
Sändlista:
Ab Stormossen    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja –teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Biohauki Oy, Haukivuori    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Etelä-Savon Energia Oy    
Gasum Oy    
Haminan Energia, Virolahti    
Huoltovarmuuskeskus    
Jepuan Biokaasu Oy, Uusikaarlepyy    
Joutsan Ekokaasu Oy, Joutsa    
Kalmarin maatila, Laukaa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Leppäkosken energia    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Luonnonvarakeskus Luke    
LUT    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Mustankorkea Oy, Jyväskylä    
Neste Oyj    
Nivos Oy, Hyvinkää    
North European Oil Trade Oy    
Oikeusministeriö    
Oy Teboil Ab    
Q-Power    
St 1 Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta SEO    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen kaasuenergia Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Ympäristökeskus SYKE    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
UPM-Kymmene Oyj    
Valtiovarainministeriö    
WEGA    
Verohallinto    
VG EcoFuel Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

biopolttoaineet

uusiutuva energia

jakeluvelvoite

Biopolttoöljy

Muuta kuin biologista alkuperää oleva liikenteen polttoaine