Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kanada om ungdomars rörlighet

Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kanada om ungdomars rörlighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28050/2020

Svarstiden gick ut: 26.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
En arbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet har berett en regeringsproposition med syftet att inhämta riksdagens godkännande för ett avtal mellan Republiken Finland och Kanada om ungdomars rörlighet och för lagen om ikraftsättande av avtalet. 
Bakgrund
Finland och Kanada har den 31 mars 2023 undertecknat ett avtal om ungdomars rörlighet. Syftet med avtalet är att ömsesidigt göra det lättare för de avtalsslutande ländernas unga medborgare (18–35-åringar) att bekanta sig med kulturen, samhället och språket i det andra avtalsslutande landet genom att resa, arbeta och samla livserfarenhet utomlands. Förutom bestämmelser om feriearbete innehåller avtalet bestämmelser om arbete för dem som avlagt examen vid en läroanstalt efter andra stadiet och om praktik för studerande som är registrerade vid en läroanstalt efter andra stadiet.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att få avtalet lämnat till riksdagen för godkännande, så att avtalet kan tillämpas från början av 2024 eller om möjligt redan tidigare.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM073:00/2019 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM073:00/2019 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 26 oktober 2023 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. 
Svarsanvisningar för mottagare
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i Utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN/28050/2020 i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information ges av regeringsråd Jarmo Tiukkanen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Keskuskauppakamari    
Maahanmuuttovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kanadan suurlähetystö    
Suomen Yrittäjät    
Suomi-Kanada kauppayhdistys    
Suomi-Kanada Seura    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

valtiosopimus