Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021-2028

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021-2028

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27473/2023

Svarstiden gick ut: 21.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Asetus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Bakgrund
Heinäkuun 1 päivänä voimaan tulleen ja tammikuun 1. päivästä 2024 lähtien sovellettavan EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) No 651/2014 muutos vaikuttaa muun muassa koneiden ja laitteiden vuokrakustannusten tukemisen ehtoihin. Muutoksen myötä ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla voidaan myöntää pk-yrityksille yrityksen kehittämisavustusta koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksiin vain, jos avustuksen saaja ostaa kyseisen omaisuuserän vuokrasopimuksen päätyttyä. Vastaava ryhmäpoikkeusasetuksen rajaus on ollut jo aiemmin voimassa I ja II tukialueella (14 artiklan 6 kohdan b alakohta).

Yritystukiasetuksen muutoksen myötä yrityksen kehittämisavustuksessa avustus koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksiin myönnettäisiin kaikilla alueilla EU:n de minimis –asetuksen nojalla (eikä III-alueella ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla). Muutos johtuisi siitä, että ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksen myötä ryhmäpoikkeusasetusta voitaisiin soveltaa jatkossa vain, jos yritys tekisi vuokrasopimuksen, johon sisältyy koneiden tai laitteiden ostovelvoite. Kyseisen ostovelvoitteen asettamista ei pidetä tarkoituksenmukaisena ja siksi jo nykyäänkin I ja II alueella tuki on myönnetty de minimis –asetuksen nojalla. Käytännössä siis vaihdettaisiin yrityksen kehittämisavustuksessa sovellettavia EU:n valtiontukisääntöjä koneiden ja laitteiden vuokrakustannusten osalta III-tukialueella.
Målsättningar
Ehdotettu säädösmuutos keventää avustushakemusta käsittelevän ELY-keskuksen työtaakkaa. Muutoksen myötä ELY-keskuksen ei olisi avustuspäätöstä valmisteltaessa tarpeen varmistua avustuksen hakijan aikeesta solmia leasingsopimus, johon kuuluu ostovelvoite. ELY-keskuksen ei myöskään olisi tarpeen maksatushakemusta käsitellessä varmistua siitä, että avustuksen hakijan avustuspäätöksen jälkeen solmimaan leasingsopimukseen tosiasiassa sisältyy ostovelvoite.

Ehdotetun asetuksen vaikutukset kohdistuisivat pieniin ja keskisuuriin yrityksiin III tukialueella. Säädösmuutos johtaisi siihen, ettei sääntelyllä rajoitettaisi yrityksen mahdollisuuksia rahoittaa leasing-hankintoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Se olisi siis rahoitustavan suhteen neutraali. Yrityksen kehittämisavustuksella tuettaville hankkeille on III-tukialueella huomattavasti tukialueita I ja II vähemmän rahoitusta. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan muutamaan kymmeneen yritykseen vuositasolla.

Säädösmuutos vaikuttaisi jatkossa III-tukialueella toimivan yrityksen de minimis –kiintiön täyttymiseen. Toisaalta, jos säädösmuutosta ei tehtäisi, olisi koneiden ja laitteiden vuokrakustannuksiin avustusta hakevan yrityksen toimitettava viimeistään maksatushakemuksensa yhteydessä selvitys leasingsopimukseen sisältyvästä ostovelvoitteesta. Tästä yritykselle aiheutuisi hallinnollista taakkaa.
Bilagor:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 21.10.2023.

Kyseessä on tekninen muutos ja tästä syystä lausuntoaika on normaalia lyhyempi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Beredare
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.j.ojala@gov.fi
erityisasiantuntija Raimo Puhto, puh. 029 506 3688, raimo.puhto@gov.fi
erityisasiantuntija Ida Berg, puh. 029 504 7043, ida.berg@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö