Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21213/2020

Svarstiden gick ut: 20.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Med en förordning av statsrådet förslås om ändring av 2 § i statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster (719/2019) samt listor av de hamnar där enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön, fiskfångster som överskrider tröskelvärdena ska landas. Andra mom. i 2 § skulle enligt förslaget tas bort samt referensen till osorterade fångster i rubriken skulle strykas till följd av ändringarna i EU-regelverken. Hamnar för landning av fångster av torsk föreslås ändra så att Hangöby fiskehamn läggs till i hamnlistan och för landning av  strömming och vassbuk fångster föreslås att Ingå (djup)hamn läggs till i hamnlistan.
Bakgrund
I artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön anges de tröskelvärden som ska tillämpas för fiskfångster som överskrider tröskelvärdena och ska landas i de hamnar som medlemsstaten utser. Enligt 68 a § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken anges genom förordning av statsrådet de hamnar och platser nära kusten där fiskefartyg kan landa eller lasta om sin fångst. Syftet med tillåtna landningshamnar är att effektivisera planeringen och genomförandet av fiskeövervakningen.
Målsättningar
Att öka antalet landningshamnar förbättrar fiskenäringens förutsättningar med minskat  avstånd till landningsplatserna och skulle även hjälpa att försäkra tillgång till råvara i fiskindustrin.
Bilagor:
Tidtabell
Senast 20.10.2020
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi
Beredare
Kari Saulamo p. 0295 162 261
Sändlista:
Elintarviketeollisuusliitto    
Hangon kaupunki    
Inkoon kunta    
Inkooshipping Oy    
Kalatalouden keskusliitto ry    
Ruokavirasto    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Suomen kalakauppiasliitto ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus