Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23806/2023

Svarstiden gick ut: 13.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till fordonsskattelagen.

RÄTTELSE den 31 augusti 2023: till utlåtande.fi har det laddats upp ett nytt dokument, i vilket skattetabell 2 i bilagan till lagförslaget har korrigerats.
Bakgrund
Syftet med propositionen är att sänka nivån på fordonsskattens grundskatt för person- och paketbilar med totalt 50 miljoner euro. Sänkningen ska enligt förslaget gälla bilar med medelstora och stora utsläpp samt de äldre bilar för vilka det inte finns utsläppsuppgift i registret. Enligt förslaget ändras inte beskattningen av nyare bilar.

Den årliga fordonsskatten för de bilar som omfattas av skattesänkningen sänks med i genomsnitt ca 28 euro. Den årliga skattesänkningen är högst 52 euro per fordon.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. Den sänkta grundskatten tillämpas dock först på den skatt som tas ut för den 1 januari 2025 och senare.
Målsättningar
Genom propositionen genomförs regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, enligt vilket fordonsskattens grundskatt sänks med 50 miljoner euro. Enligt regeringsprogrammet ska hushållens köpkraft stärkas genom att beskattningen av arbete och rörlighet lindras.

Skattelättnaden minskar måttligt skattetrycket på bilar med medelstora och stora utsläpp, eftersom i synnerhet driftskostnaderna för dessa bilar har stigit i och med att bränslepriset har stigit. Avsikten är att tyngdpunkten i sänkningen av grundskatten ska ligga på äldre bilar som används av hushåll med lägre inkomstnivå. Avsikten är att skattesänkningen ska genomföras så att dess försämrande effekt på statsfinanserna minskar på lång sikt i och med att bilbeståndet förnyas.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Lagstiftningsråd Markus Teräväinen, tel. 0295 530 719, markus.teravainen(at)gov.fi
Rådgivande tjänsteman Jenni Oksanen, tel. 0295 530 577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Sändlista:
Ahvenamaan valtionvirasto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Autoalan keskusliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Kuluttajaliitto ry    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
VATT    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
ympäristöministeriö    
Ämnesord

verotus

beskattning

ajoneuvovero

ajoneuvoveron perusvero

liikenteen verotus

fordonsskatt

fordonsskattens grundskatt

trafikbeskattning