Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken

Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5904/2019

Svarstiden gick ut: 12.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådets kansli ber utlåtanden om Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken senast kl. 16.00 den 12 mars 2021. 
Bakgrund
Utarbetandet av strategin är en central del av Finlands arktiska politik. Den färdiga strategin publiceras i mars. 
 
Strategin har beretts utifrån regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering för att stärka det arktiska samarbetet. All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter.
 
Statsrådets kansli har huvudansvaret för beredningen av strategin. Samtliga ministerier är representerade i styrgruppen för strategin och i arbetsgruppen för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor. Även delegationen för arktiska frågor stöder strategiberedningen, och senare också uppföljningen av hur strategin genomförs. Delegationens medlemmar representerar Finlands arktiska kompetens på ett mångsidigt sätt. Henrik Haapajärvi, som är statsministerns statssekreterare, är ordförande för både styrgruppen och delegationen.  Redan i samband med beredningen har ett stort antal experter och intressentgrupper fått uttala sig om strategin.
 
Målsättningar
Strategin för den arktiska politiken omfattar två valperioder och sträcker sig med andra ord fram till 2030. Strategin fastställer Finlands mest centrala mål i fråga om den arktiska regionen och sammanställer de viktigaste prioriteterna för att uppnå målen.

I strategins inledningsavsnitt presenteras Finlands mål och vägval i den arktiska politiken under de kommande tio åren. Finland betonar att principerna för hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och jämlikhet är teman som bör genomsyra allt arktiskt samarbete. I inledningsavsnittet behandlas också säkerhetsfrågor och den arktiska politikens internationella verksamhetsmiljö. I strategin understryks vikten av internationellt samarbete.
 
I strategin ingår följande prioriteter:
 
Begränsning av och anpassning till klimatförändringen
Invånarna, främjande av välfärden i regionen samt urfolkens rättigheter
Arktisk kompetens, spetsforskning och näringar
Infrastruktur och logistik 

För varje prioriterat område behandlas lägesbilden, den eftersträvade utvecklingen och konkreta åtgärder för att uppnå målen.
  
Länkar:

https://vnk.fi/sv/arktiska-arenden - Information om Finlands arktiska politik

https://vnk.fi/arktiset-asiat - Tietoa Suomen arktisesta politiikasta

Bilagor:

Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken 8.2.2021.pdf - Utkast till Finlands strategi för den arktiska politiken

Arktisen politiikan strategialuonnos 8.2.2021.pdf - Luonnos Arktisen politiikan strategiaksi

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas senast kl. 16.00 den 12 mars 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs att ges genom att svara på begäran om utlåtande som publiceras på utlåtande.fi. För att avge ett utlåtande måste svaranden registrera sig och logga in på utlåtande.fi-tjänsten Mer detaljerade instruktioner om hur du använder tjänsten finns på utlåtande.fi-tjänsten. 

Support för brukstagning av tjänsten kan fås via lausuntopalvelu.om@om.fi. Om det inte är möjligt att lämna in utlåtandet via utlåtande.fi-tjänsten kan utlåtandet också skickas via e-post till statsrådets kansli (kirjaamo@vnk.fi).

I utlåtandet bör diarienummer VN/5904/2019 andvändas som referens.

Också de som inte nämns i distributionen kan ge utlåtanden. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Specialsakkunnig Nina Brander 
nina.brander@vnk.fi 
tel. +358 40 823 84 92 

Projektplanerare Emma Borg
emma.borg@vnk.fi
tel. +358 46 921 97 92
Sändlista:
Enontekiön kunta    
Iin kunta    
Ilmatieteen laitos    
Inarin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kittilän kunta    
Kolarin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

saamelaiset

strategia

osaaminen

tutkimus

arktinen

ilmastonmuutos

logistiikka

Arktinen alue