Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om förslag till lagar ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens proposition om förslag till lagar ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Diarienummer för begäran om utlåtande: 16/010/2019

Svarstiden gick ut: 22.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet bereder en lagändring i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering, där det sägs att ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs”. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Det föreslås att lagarna träder i kraft den 1 augusti 2020. Undervisnings- och kulturministeriet bereder en lagändring i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering, där det sägs att ”en subjektiv rätt till småbarnspedagogik på heltid införs”. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Det föreslås att lagarna träder i kraft den 1 augusti 2020.
Bakgrund
Behovsprövningen inom småbarnspedagogiken har varit i kraft från och med den 1 augusti 2016. Innan dess hade alla barn subjektiv rätt till småbarnspedagogik, och rätten var inte begränsad. Begränsningen av rätten till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan grundade sig på regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering av den 27 maj 2015. Genom begränsningen eftersträvades inbesparingar. Enligt resultaten för den undersökning av de sammanlagda effekterna på småbarnspedagogiken (Vaka-Vai) som företagits är att långtifrån alla kommuner tagit begränsningen i bruk och de förväntade sparmålen därmed inte heller uppnåtts. Kommunernas olika praxis har försatt barn och familjer i ojämlik ställning i fråga om hur heltäckande den service som erbjuds är.
Målsättningar
I propositionen föreslås att lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras. Genom den föreslagna ändringen av lagen om småbarnspedagogik återinförs barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård. Motsvarande ändring föreslås även i den reglering som gäller stödet för privat vård av barn enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Dessutom föreslås att det betalas högre stöd för privat vård av barn när barnet deltar i småbarnspedagogik som heldagsvård. Sänkt bidrag för privat vård av barn betalas när barnet deltar i småbarnspedagogik som ordnas utöver förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen. Universella rättigheter främjar jämlikhet och förebygger marginalisering samt betonar alla barns likställdhet oavsett föräldrarnas bakgrund och familjens situation. Rätten till småbarnspedagogik som heldagsvård gör det också lättare för föräldrarna att kombinera arbete och familj med varandra. Att främja deltagandet i högklassig småbarnspedagogik innebär en ekonomisk och social investering i framtiden både på nationell och lokal nivå, vilket har effekt med tanke på såväl enskilda individer och lokalsamhällen som samhället i stort (Karila 2016). De beräknande kostnadseffekterna är särskilt stora ifråga om barn från socioekonomiskt utsatta förhållanden. (Sipilä & Österbacka 2013). Den föreslagna ändringen medför en höjning av statsandelarna för basservicen (moment 28.90.30). Statsandelarna för 2020 höjs enligt förslaget med 7,1 miljoner euro, vilket motsvarar ca 5/12 av de totala kostnaderna, och från och med år 2021 med 17 miljoner euro. Eftersom det handlar om en ny uppgift för kommunerna, kommer statsandelen att täcka kostnaderna till 100 procent.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 22 augusti 2019. På grund av den korta beredningstiden ordnas dessutom ett hörande till vilket de centrala intressegrupperna får en särskild inbjudan.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet bereder er möjlighet att yttra er om utkastet till regeringens proposition. Även instanser som inte finns med på sändlistan kan lämna in ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Anne-Marie Brisson, regeringsråd, anne-marie.brisson@minedu.fi, tfn +358 40 026 9201 Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tarja.kahiluoto@minedu.fi, tfn +358 50 365 1842.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hollolan kunta    
Hyvinvointialan liitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Kokkolan kaupunki    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lastentarhanopettajaliitto LTOL    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pirkkalan kunta    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

varhaiskasvatus