Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1258/2021

Svarstiden gick ut: 27.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.
 
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012). Lisäksi muutettaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020), tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018), työsopimuslakia (55/2001) ja työttömyysturvalakia (1290/2002). Vähäisiä muutoksia tehtäisiin myös eräisiin verolakeihin. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia alentuneesti työkykyisiä tai epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä. Palkkatukea voitaisiin jatkossa myöntää nuorten, ikääntyneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien ja vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voitaisiin myöntää myös muiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin myös yhdenmukaistamalla palkkatuen määrää. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä olisi 50 prosenttia palkkakustannuksista. Palkkatuen määrä olisi kuitenkin 70 prosenttia palkkakustannuksista, jos työttömän työnhakijan mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun fyysisen tai psyykkisen vamman tai sairauden vuoksi. Palkkatuki myönnettäisiin pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Nykyistä vastaavasti oppisopimuskoulutukseen, 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömästä tai vamman tai sairauden perusteella työllistettävästä olisi mahdollisuus saada muuta palkkatukea pidempikestoisempaa tukea.

Työnantajaa koskevia palkkatuen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten, että palkkatuen myöntämiselle ei olisi estettä, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa käytetty elinkeinotoiminnan käsite korvattaisiin taloudellisen toiminnan käsitteellä, jotta käsite olisi yhdenmukainen Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä käytetyn käsitteen kanssa. Työllisyyspoliittisen avustuksen ja 100 prosentin palkkatuen myöntäminen olisi jatkossa mahdollista muille kuin taloudellista toimintaa harjoittaville toimijoille sekä niille taloudellista toimintaa harjoittaville, joiden taloudellisella toiminnalla ei olisi vaikutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Edellä mainituissa tilanteissa tukeen ei sovellettaisi Euroopan unionin valtiontukisääntelyä. Lisäksi 100 prosentin palkkatukea voitaisiin myöntää de minimis –tukena muille kyseessä olevan tuen kohderyhmän toimijoille, joita ovat yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat.

Uutena tukimuotona ikääntyneiden työllisyyden edistämiseksi ehdotetaan 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea, josta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7a luvussa. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työsuhde tulisi muun muassa solmia siten, että työsopimuksella taattu säännöllinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta. Tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä. 

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtäisiin tarvittavat muutokset 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen myöntämisestä sekä kuntien velvoitetyöllistämiseen liittyvästä tuesta. Ehdotettujen tukien maksamisessa tarvittavien tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi muutettaisiin tulotietojärjestelmästä annettua lakia. Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 2 momenttiin ja työttömyysturvalakiin tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotettujen muutosten edellyttämät muutokset. Lisäksi työttömyysturvalain 5 luvun 4a §:ää täydennettäisiin siten, että 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen  osalta työssäoloehto kertyisi samalla tavalla kuin palkkatuetussa työssä.
Målsättningar

Esityksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatuen käytön lisäämisen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Tavoitteena on vähentää palkkatukeen liittyvää byrokratiaa yksinkertaistamalla palkkatukijärjestelmää siten, että järjestelmä olisi ennakoitavampi ja palkkatuen myöntö- ja maksatusprosessi nopeampi ja houkuttelisi työnantajia, erityisesti yrityksiä palkkaamaan työttömiä työnhakijoita palkkatuella nykyistä enemmän.

Palkkatukiuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelu fi:n kautta viimeistään 27.5.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnonantajia pyydetään esittämään luonnoksesta konkreettiset huomionsa oman toimintansa näkökulmasta.

Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Ville Heinonen puh. 029 504 7047, työ- ja elinkeinoministeriö, ville.m.heinonen@gov.fi
ja erityisasiantuntija Tarja Krakau puh. 029 504 7308, työ- ja elinkeinoministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi


 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Annanpura Oy    
A-Pesu Oy    
Asikkalan kunta    
Askolan Puhti Oy    
D4 -verkosto Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Kymen työttömät ry    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Fabricol Oy    
Forssan kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Heinolan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Hesehelp Oy    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
HyTe ry    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Invalidiliitto ry.    
Isojoen kunta    
Isännöinti P. Koskinen Oy    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun nuotta ry    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaustisen kunta    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Kerkes Oy    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kontti-ketju    
Kosken Tl:n kunta    
Kouvolan korttelikoriyhdistys ry    
Kuhmon kaupunki    
Kunnon Startti Tmi    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Lintulammen asukasyhdistys ry    
Liperin kunta    
Livokas ry    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lumijoen kunta    
Mainos ja Paperi Pelkonen Oy    
Martat    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Metalli Hänniset Ky    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin toimintakeskus ry    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry    
Nokian kaupunki    
Nuorten ystävät    
Näkövammaisten liitto    
Näre ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Osuuskunta Nelikataja    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rauman kaupunki    
RC Bewesport Oy    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Siisti Homma Ky    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry.    
Sotkamon kunta    
SPR    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti SPR    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomusalmen kunta    
Taivalkosken kunta    
Tamminiemen Saha ja Höylä Tmi/Marko Tamminiemi    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Sarka Oy    
Teuvan kunta    
Tietokonekierrätys Group Suomi Oy    
Toholammin kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun seudun TST ry    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työttömien keskusjärjestö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Viitaseudun kumppanuus ry    
Virtain kaupunki    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Yritetään yhdessä ry    
Äänekosken kaupunki