Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - TEM lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

TEM lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/972/03.01.01./2019

Svarstiden gick ut: 6.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta.

Bakgrund
Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähköisten menettelyjen käyttäminen. Esityksen tavoitteena on selkeyttää eräitä hankintalain ja erityisalojen hankintalain menettelyjä koskevia säännöksiä sekä korjata hankintalaissa olleita teknisluonteisia puutteita ja virheitä. Hallitusohjelmasta tulevat muut muutostarpeet arvioidaan myöhemmin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
Målsättningar
 
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada tietoon näkemyksiä esityksen sisällöstä hallituksen esityksen laatimisen pohjaksi erityisesti asetettujen kysymysten osalta. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto tulee toimittaa tämän palvelun kautta tai jäljempänä vastausohjeissa kuvatulla tavalla työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään tiistaina 6.8.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti tämän palvelun kautta viimeistään tiistaina 6.8.2019.  Halutessanne voitte vaihtoehtoisesti toimittaa lausunnon sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriöön osoitteiseen kirjaamo(at)tem.fi word-, pdf-, rtf- tai openoffice (odt)-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Ruotsinkielinen säädösluonnos julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi:ssä käännöksen valmistuttua. 
Lausuntopyynnön asianumero on TEM/972/03.01.01./2019

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät pdf-tiedostoina kohdasta "Asiasanat, linkit, liitteet". Lausuntopyyntö löytyy lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla. 
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Riikka Hietanen (riikka.hietanen@tem.fi, 0295 047 078)
Sändlista:
riikka hietanen    
Asiasanat

julkiset hankinnat

erityisalojen hankintalaki

hankintalaki