Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurikuvaukseksi

Luonnos julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuurikuvaukseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VK/60005/04.00.01/2023

Svarstiden gick ut: 4.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Julkisten hankintojen kansallisessa strategiassa vuodelta 2020 todetaan, että koska julkisiin hankintoihin käytettävä euromääräinen volyymi on kansantaloudellisesti merkittävä, tulee hankintoja organisaatioissa johtaa strategisena toimintona. Tämän edellytyksenä on se, että hankintoja johdetaan tietoon perustuen. Tätä varten tarvitaan tietovarantoja sekä kansallisella että yksittäisen organisaation tasolla.

Useissa vuosien 2020–2023 aikana suoritetuissa tutkimuksissa on todettu, että hankintojen operatiivisesta hoitamisesta kertyy paljon dataa digitaaliseen muotoon, mutta tieto on hyvin hajallaan yksittäisillä hankintayksiköillä tai muilla toimijoilla eikä tietosisältöjä ole ohjattu yhdenmukaisella rakenteella tai tietomallilla, joten lähtökohtaisesti samaa tietoa hallitaan hyvin erilaisin tietorakentein. Tietoja ei ole yksinkertaisin toimenpitein yhdistettävissä. Tietojen kokoaminen yhteiseen paikkaan yhtenäisin rakentein loisi runsaasti mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiselle erilaisissa yhteyksissä johtamisen lisäksi mm. suunnitteluissa, kilpailutuksissa, toiminnan kehittämisessä, vaikuttavuusarvioinneissa, jne.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa tavoitellaan julkisista hankinnoista merkittävää kustannussäästöä julkisen palvelutuotannon osalta. Yksi hallitusohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä on sellaisen hankintatietokannan perustaminen, joka mahdollistaa kehitystoimien ja lainsäädäntömuutosten arvioinnin, parhaiden käytäntöjen levittämisen ja väärinkäytösten havaitsemisen. Toinen merkittävästi hankintojen tiedolla johtamista edistävä toimenpide on säätäminen julkisyhteisöjen ostolaskudatan avoimesti ja keskitetysti julkaistavaksi ilman erillistä pyyntöä.

Tällä arkkitehtuurikuvauksella tavoitellaan sitä, että se auttaa hahmottamaan julkisissa hankinnoissa käytettävien järjestelmien kokonaisuuden, komponentit, niiden keskinäiset suhteet ja tiedonkulun. Sen on tarkoitus toimia pohjana julkishallinnon hankintatoimen tiedolla johtamisen nykytilan ymmärtämisessä, digitalisoinnin ja hankintojen tiedolla johtamisen kehittämisen ohjauksessa ja suunnittelussa. Dokumentissa esitetään mahdollisuuksia ja keinoja edistää julkisten hankintojen tietojen standardointia sekä tietoanalyysien koordinointia.

 
Bakgrund
Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain merkittävä määrä verovaroja (vuonna 2022 n. 45 mrd €) . Panoksella voidaan vaikuttaa monin tavoin siihen, mihin suuntaan yhteiskuntamme kehittyy. Syksyllä 2020 julkaistun kansallisen julkisten hankintojen strategian yksi kahdeksasta tahtotilasta on hankintojen tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista ja varmistavat sitä, että edetään oikeaan suuntaan tavoitteita kohden.Tiedolla johtamisen mahdollistaminen edellyttää tietovarantojen kokoamista niin kansallisella kuin yksittäisen organisaationkin tasolla.

Hankintastrategian toimeenpanoa varten laaditussa toimenpidekuvauksessa asetettiin tehtäväksi laatia valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri  ja selvittää tietoaineistojen yhtenäistämistarpeita tietokantojen rakentamiseksi. Valtakunnallisten järjestelmien kehittämistä tulisi tehdä siten, että kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman kattavasti. Tavoitetilassa tietoja yhdistetään ja analysoidaan data-analyysipalvelujen avulla julkisten hankintojen kehittämiseksi.

 
Målsättningar
Kuvauksen laatimisella tavoitellaan sitä, että se auttaa hahmottamaan julkisissa hankinnoissa käytettävien järjestelmien kokonaisuuden, komponentit, niiden keskinäiset suhteet, tiedonkulun, keskeiset käsitteet ja tiedot, sidosryhmät, roolit sekä tietojärjestelmäpalvelut. Tavoitteena on muodostaa näistä yhteen toimiva kokonaisuus, jonka avulla hankintatoimea voidaan tehostaa ja hankintojen vaikuttavuutta parantaa erityisesti tiedon avulla.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Kommentit liitteenä olevaan arkkitehtuurikuvausluonnokseen pyydetään antamaan lausuntopalvelussa 4.11.2023 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä sen valtiokonttorin kirjaamoon. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa. 

Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa, ja lausuntopyyntöä saa jakaa vapaasti eteenpäin. 

Lausunnot ovat julkisia.  
Valmistelijat
Svarsanvisningar för mottagare
Julkisen hallinkintojen, kokonaisarkkitehtuurin ja tietojohtamisen asiantuntijoita pyydetään kommentoimaan luonnoksessa esitettyä informaatiota ja toimenpiteitä.
Valmistelijat
Seija Friman, seija.friman@valtiokonttori.fi
Lotta Degerholm, lotta.degerholm@valtiokonttori.fi
Timo Rantanen, timo.rantanen@valtiokonttori.fi
 
Sändlista:
Aapo Korte    
Aimo Maanavilja    
Aki Fihlman    
Aki Jaaskelainen    
Aku Seppala    
Aleksi Pulli    
Alex Gyllenbogel    
Alexandra Ora    
Anja Piispanen    
Anna Taivela    
Anni Kurvinen    
Annika Juhola    
Annika Torkell    
Annika Turunen    
Antti Karjalainen    
Antti Laakso    
Antti Rissanen    
Antti Ronkainen    
Antti Sipila    
Anu Hakli    
Anu Valtavaara    
Arja Heikkinen    
Arto Kivela    
Atte Koskinen    
Charlotte Kiiskinen    
Eeva Etholen    
Eeva-Riitta Hognas    
Eija Riikonen    
Elina Ahde    
Elina Hienonen    
Elina Koivuniemi    
Elina Railamaa    
Elina Tarkkonen    
Elisa Kettunen    
Elisa Niemi    
Elisa Sivula    
Elisa Vuorinen    
Emma Reponen    
Fianri@Coloplast Coloplast    
Hanna Pajunen-Muhonen    
Hannu Tikkanen    
Harri Kauppinen    
Harri Laine    
Heli Janhunen    
Henri Seppanen    
Hilkka Neuvonen    
Iina Bergstrom    
Ilkka Liljander    
Ilkka Paukkunen    
Ilmo Parvinen    
Irene Heikkila    
Irina Rekiranta-Luukkonen    
Jaakko Julin    
Jaakko Rintamaki    
Jaana Pousi    
Jan Jaaskelainen    
Janina Riutta    
Janne Heinonen    
Janne Laaja    
Janne Liljavuori    
Jari Forsblom    
Jari Latvalahti    
Jari Vaine    
Jarkko Koskinen    
Jarkko Vesapuisto    
Jean-Tibor Isomauno    
Jenna Jaminki    
Jenni Rovio    
Jere Lumikko    
Johanna Kuusisto    
Johanna sorvettula    
Joni Makinen    
Joni Niittyniemi    
Joose Huopio    
Juha Helminen    
Juha Holmi    
Juha Kontkanen    
Juha Penttinen    
Juhana Stedt    
Juha-Pekka Heikkonen    
Juha-Pekka Leskinen    
Jukka Kuisma    
Juri Matinheikki    
Jussi Kauppi    
Jyrki Happo    
Kaija Haapasalo    
Kaisa Kolu    
Kaisa Puuronen    
Kari Grondahl    
Kari Juopperi    
Karin Bergbom    
Karri Lahtinen    
Katariina Huikko    
Kati Laukola    
Katja Metsola    
Katja Sohlberg    
Katri Kulju    
Kimmo Iirola    
Kimmo Viljamaa    
Kirsi Kataja    
Kirsi Rinne    
Krista Piippo    
Kristian Hartikainen    
Kristiina Miskala    
Laila Vihersaari-Johnston    
Laura Westerberg    
Laura Ylitalo    
Liisa Kolari    
Liisa Leppanen    
Maare Heinikoski    
Maarit Lampilahti    
Mari Tomperi    
Maria Merisalo    
Maria Roykka    
Marianne Ahmaoja    
Marika Pakkanen    
Marja-Liisa Jantunen    
Marja-Liisa Jyrkila    
Marja-Liisa ylitalo    
Marjo Ojala    
Marjukka Niinioja    
Marjut Keskivinkka    
Marjut Schroderus    
Marko Hulkkonen    
Matias E.Koskimies    
Matias Nikkari    
Merja Pentikainen    
Mervi Veini    
Mia Astrom    
Mia Kontio-Kaskikallio    
Mika Hanninen    
Mika Heinonen    
Mika Hermas    
Mika Ojanen    
Mika Purmonen    
Mika Uitto    
Mikko Asunen    
Mikko Jarvilehto    
Mikko Lindqvist    
Mikko Osterman    
Mikko Pitkanen    
Mikko Saavalainen    
Mikko Toriseva    
Milla Ahola    
Minna Kitusuo    
Minna Koivisto    
Mira Hoffren    
Nina Sulonen    
Noora Fils    
Olli Jylha    
Olli-Juhani Piri    
Ollimatias Hakkinen    
Oskari Nokso-Koivisto    
Outi Hedemaki    
Outi Jousi    
Outi Karinharju    
Outi Teittinen    
Paivi aaltonen    
Paivi Kanth    
Paivi Kohvakka    
Paula Tervo    
Pauliina M.Lautiainen    
Pekka Liukkonen    
Pekka Niskasaari    
Petra Pantsar    
Piia Moilanen    
Pirjo Lehtola    
Raija Kaljunen    
Reeta Munther    
Riikka Heikkinen    
Riikka Munne    
Riitta-Maija Hamalainen    
Roni Kiuru    
Saila Puurunen    
Sami Helander    
Sami Linkovesi    
Sanna Lummio    
Sari aartolahti    
Sari Vaananen    
Sarita Knuutila    
Satu Jarviranta    
Sebastian Forssell    
Sirpa Reunanen-Alatalo    
Sissi Nurhonen    
Suvi Rossi    
Tanja Dickman    
Tarinka Ringvall    
Tarja Sinivuori-Boldt    
Teemu Liimatainen    
Teppo Joentausta    
Terhi Tevameri    
Tero Meltti    
Tero Piippo    
Tiia Kauppinen    
Tiia Mutikainen    
Tiia Tuuri    
Tiina Sirkjarvi    
Tiina Tiihonen    
Timo Harju    
Timo Kivisto    
Timo Rantanen    
Timo Vetri    
Tomi Jarvinen    
Tony Akerberg    
Tuija Korpela    
Tuomas Kauranne    
Tuomo Peltola    
Tuomo Vuorinen    
Tuula Risikko    
Tuure Marku    
Ulla Isotalo    
Veera Lavikkala    
Veli-Matti Keloneva    
Virpi Heinonen    
Virpi Hotti    
Virpi Ruuskanen    
Virpi Sillanpaa    
Asiasanat

hankinnat, tiedolla johtaminen, arkkitehtuuri, tieto, data