Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran on utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lager om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om behandling av personuppgif-ter inom Försvarsmakten och lagen om behandling av personuppgifter i p

Begäran on utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lager om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om behandling av personuppgif-ter inom Försvarsmakten och lagen om behandling av personuppgifter i p

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30823/2021-LVM-15

Svarstiden gick ut: 26.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet  ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Regeringspropositionen gäller myndigheters samarbete vid betydande kränkningar av informationssäkerheten som är av betydelse med tanke på samhällets kritiska funktioner.
Bakgrund
Bakom regeringspropositionen ligger statsrådets principbeslut av den 10 juni 2021 om förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom samhällets kritiska områden. Den första åtgärden i principbeslutet är att skapa en enhetlig författningsgrund för myndighetssamarbetet i situationer med kränkningar av informationssäkerheten, vilket följer av förslaget. Avsikten var dessutom att utvärdera informationsutbytet mellan myndigheterna och bestämmelserna om handräckning samt att utvärdera och förstärka nuvarande, fungerande samarbetsmetoder också med den privata sektorn.
 
Förslagen avses träda i kraft den 1 februari 2023.
 
Propositionen har beretts i en arbetsgrupp med företrädare för kommunikationsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet och statens cybersäkerhetsdirektör.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förbättra säkerheten i samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt skyddet för konfidentiell kommunikation, genom att förbättra myndigheternas verksamhetsförutsättningar för utredning av sådana kränkningar av informationssäkerheten vars skadliga effekter i allvarliga situationer kan beröra samhällets kritiska funktioner i stor omfattning. Syftet med regeringspropositionen är att förbättra myndigheternas samarbete i fråga om handräckning och informationsutbyte genom att utveckla utredningen av betydande och allvarliga kränkningar och hot mot informationssäkerheten och avhjälpandet av deras konsekvenser.
 
Syftet med propositionen är att skapa klara förutsättningar för informationsutbyte mellan myndigheter vid allvarliga kränkningar av informationssäkerheten genom att föreskriva om rätten för de myndigheter som är centrala med tanke på utredning av kränkningar att utbyta nödvändiga uppgifter. Ett ytterligare mål är att skapa förutsättningar för behövlig handräckning mellan myndigheterna så att lagstiftningen inte utgör ett hinder för begäran om handräckning. När det gäller Transport- och kommunikationsverket är målet också att underlätta beslutsprocessen för handräckningsförfarandet.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden senast den 26 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Ministerierna ombeds sammanställa en samordnad syn på förvaltningsområdets myndigheter i sina utlåtanden.
 
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.
 
Vi ber er använda diarienumret VN/30823/2021 som referens för utlåtandet.
De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/30823/2021 i VAHVA.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (registratorskontoret.km@gov.fi).
Beredare
Mer information fås av:
Specialsakkunning Outi Slant, kommunikationsministeriet (anträffbar till 23 juli och efter 25 juni) tfn. 0295 5342094
Specialsakkunning Veikko Vauhkonen, kommunikationsministeriet (anträffbar till 28 juni) tfn.  0295 342 168
Enhetsdirektör Maija Ahokas, kommunikationsministeriet (anträffbar till 6 juli) tfn. 0295 342 390
 
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi,
Sändlista:
Electronic Frontier Finland EFFI ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Energiateollisuus ry    
FiCom ry    
Finanssiala ry    
FISC - kyberala ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Medialiitto    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen sosiaali ja terveys ry Soste    
Suomen yrittäjät    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto ja veistintätekniikann ammattilaiset TIVIA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö