Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26334/2023

Svarstiden gick ut: 2.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
ELY-asetuksen muutoksella säädettäisiin ravinnekierron tuen ja ilmastolain toimeenpanon erikoistumistehtävistä. Lisäksi poistettaisiin muun muassa maahantulon alueellisen yhteensovittamisen tehtävät ELY-asetuksesta. Samalla tarkennettaisiin kanteluasioiden käsittelyä ja tehtäisiin kielenhuoltoa.
Målsättningar
Pirkanmaan ELY-keskuksen erikoistuminen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämiseen, tukemiseen ja yhteensovittamiseen vahvistaisi hyvien käytäntöjen leviämistä muille ELY-keskuksille ja niiden sidosryhmille, kuten maakuntien liitoille, kunnille, yrityksille, järjestöille ja kansalaisille. Pirkanmaan ilmastoerikoistuminen myös yhtenäistäisi kansallisia menettelytapoja, työkalujen kehittämistä sekä koulutuksen saatavuutta. Tehtävän hoitaminen edellyttää valtion aluehallinnon uudistuksen ajan 2 henkilötyövuoden resurssin. Lopullinen resurssitarve tarkentuu valtion aluehallinnon uudistuksen edetessä.

Uuden ravinnekiertotuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät keskitettäisiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Tehtävien keskittäminen tukee Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa hallinnoitujen hankkeiden ja hoidettujen tehtävien yhteydessä kertynyttä ravinnekiertoasioita koskevaa asiantuntemusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää 8 henkilötyövuoden resurssia. Valtion vuoden 2023 talousarviossa ja vuoden 2024 talousarvioesityksessä valtion talousarvion momentilla 30.20.48 Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla on varauduttu henkilöstön palkkaamisesta aiheutuviin menoihin. 

KEHA-keskuksen esittelemiä kanteluasioita koskeva tarkennus selkeyttäisi nykytilaa niin ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kuin kantelijoidenkin näkökulmasta. Muutoksen arvioidaan lyhentävän jonkin verran hallintokanteluiden käsittelyaikaa, kun aikaa ei kulu hallinnon sisällä tapahtuvaan toimivaltaa koskevaan epävarmuuteen ja selvitystyöhön. Lisäksi muutos parantaisi hallintoasioihin annettavien vastausten laatua, kun asian käsittelee sellainen taho, jolla on työtehtäviensä kautta hankittua substanssiosaamista käsiteltävä olevasta asiasta.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM094:00/2023 - Säädöshankkeen tiedot

Bilagor:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 2.1.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Beredare
erityisasiantuntija Ida Berg, puh. 029 504 7043, ida.berg@gov.fi
erityisasiantuntija Riikka Ristinen, 029 504 7265, riikka.ristinen@gov.fi
neuvotteleva virkamies Marko Laiho, 029 506 4215, marko.laiho@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sisäministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus