Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag från den arbetsgrupp som tillsatts för att bereda lagstiftning om det så kallade coronapasset för arbetslivet eller motsvarande alternativ

Förslag från den arbetsgrupp som tillsatts för att bereda lagstiftning om det så kallade coronapasset för arbetslivet eller motsvarande alternativ

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31776/2021

Svarstiden gick ut: 31.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om förslaget från den arbetsgrupp som tillsatts för beredningen av lagstiftningen gällande ett så kallat coronapass eller något motsvarande alternativ för arbetslivet. Arbetsgruppens förslag har skrivits i form av en regeringsproposition.
 
Arbetsgruppen föreslår att arbetarskyddslagen ska ändras temporärt. Det föreslås att det läggs till en bestämmelse i lagen om att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla de uppgifter om vaccination mot covid-19 eller genomgången covid-19-sjukdom som gäller arbetstagarna. Rätten att behandla uppgifterna om arbetet ska vara förenad med en uppenbar risk att utsättas för det virus som orsakar covid-19 och om informationen är nödvändig för att utreda och bedöma riskerna i arbetet eller för att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förebygga eller minska smittorisken. Arbetstagaren ska på begäran ge en tillförlitlig redogörelse med dessa uppgifter till arbetsgivaren. I propositionen föreslås också bestämmelser om rättsmedlen i anknytning till behandlingen av personuppgifter.
 
I arbetsgruppens förslag står det inte när lagen ska träda i kraft eller hur länge den ska gälla. Det har inte fattats beslut om ett eventuellt överlämnande av propositionen till riksdagen, inklusive om giltighetstiden, och den bedöms separat. Remissbehandlingen innebär således inte nödvändigtvis att propositionen kommer att överlämnas till riksdagen inom en nära framtid. Vi ber er att i utlåtandena ta ställning till propositionens innehållsmässiga lösning jämte motiveringarna, vilken respons som kan utnyttjas vid den eventuella fortsatta beredningen av ärendet. 
Bakgrund
Vid regeringens sammanträde den 30 november 2021 beslutades att beredningen av det så kallade coronapasset för arbetslivet ska fortsätta på trepartsbasis. I den arbetsgrupp som tillsattes den 13 augusti 2021 för att bereda lagstiftningen om covidintyg hade det tidigare ansetts att arbetsrättsliga frågor i anslutning till covidintyg inte kan lösas inom den tidsfrist som satts ut för beredningen av bestämmelserna om covidintyg, med beaktande av bland annat att beredningen är förenad med betydande frågor i anslutning till de grundläggande rättigheterna och att arbetsrättsliga lagar bereds på trepartsbasis.
 
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte arbetsgruppen för beredningen av lagstiftningen gällande ett coronapass eller något motsvarande alternativ för arbetslivet den 9 december 2021. Arbetsgruppen hade bland annat till uppgift att bedöma förutsättningarna för och behoven av att utvidga det så kallade covidintyget till att gälla arbetslivet, att bedöma och utreda också annat eller andra alternativa metoder för att nå målet samt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om det mest ändamålsenliga alternativet. Arbetsgruppens mandat gick ut den 11 februari 2022.
Målsättningar
Enligt beslutet om tillsättandet av arbetsgruppen var syftet med beredningen att hitta en lösning för att hantera hälsosäkerheten på arbetsplatserna bättre och förhindra att människor smittas av covid-19 på arbetsplatserna.
 
Avsikten med arbetarskyddslagen är att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena för att trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga samt förebygga och förhindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter för arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa som beror på arbetet och arbetsmiljön.
 
Avsikten med arbetsgruppens förslag är att ge arbetsgivaren bättre förutsättningar att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Utgående från uppgifterna om covid-19-vaccin och om insjuknande i covid-19 kan arbetsgivaren bättre planera, välja, dimensionera och genomföra nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen för att förebygga att de anställda exponeras för det virus som orsakar covid-19-sjukdom. Målet är att förebygga covid-19-smitta och eventuella yrkessjukdomar som beror på förhållandena på arbetsplatsen. 
Bilagor:

Työryhmän esitys 11_2_2022_HE työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta.pdf - Työryhmän esitys 11.2.2022 kirjoitettuna hallituksen esityksen muotoon, suomeksi Arbetsgruppens betänkande av den 11 februari 2022 skrivet i form av en regeringsproposition på finska

SV_TyöturvallisuusL_Säännöskohtaiset perustelut ja pykälä_10022022.pdf - Työryhmän esitykseen sisältyvä pykälä ja säännöskohtaiset perustelut ruotsiksi Den paragraf som ingår i arbetsgruppens förslag och de författningsspecifika motiveringarna på svenska

Tidtabell
Utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet via tjänsten Utlåtande.fi senast den 31 mars 2022 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/31776/2021.
 
VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/31776/2021 för utlåtandet i VAHVA.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen Utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Mer information:
Antti Janas, direktör, fornamn.efternamn@gov.fi
Hanna-Mari Pekuri, regeringsråd, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akava ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ALT    
AVI Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Itä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomi    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliikenteen Työnantajat    
Tampereen Yliopisto/Työelämän tutkimuskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtion työmarkkinalaitos    
Ämnesord

työturvallisuus, henkilötieto

arbetssäkerhet

personuppgift