Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 6/0008/2020

Svarstiden gick ut: 13.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Määräys vastaa sisällöltään 5.4.2019 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä S/3/2019 luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta. Tässä ehdotuksessa esitetään joidenkin määräyksen vaatimusten tarkentamista ja poistamista tarpeettomana. Näitä lukuun ottamatta määräyksen sisältö säilyisi muuttumattomana.
Bakgrund
Uusi säteilylaki (859/2018) annettiin 9.11.2018 ja se tuli voimaan 15.12.2018. Samana päivänä tuli voimaan myös valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018). Määräyksen S/3/2019 toimeenpanossa on ilmennyt tarvetta tarkistaa määräystä.

Tällä määräyksellä on tarkoitus korvata määräys S/3/2019, jonka toimeenpanossa on ilmennyt tarvetta tarkentaa joitakin määräyksessä esitettyjä vaatimuksia, poistaa yksi tarpeettomaksi osoittautunut vaatimus ja korjata havaittuja kirjoitus ja muita teknisiä virheitä.    
 
Målsättningar
Tällä määräyksellä on tarkoitus korvata määräys S/3/2019, jonka toimeenpanossa on ilmennyt tarvetta tarkentaa joitakin määräyksessä esitettyjä vaatimuksia, poistaa yksi tarpeettomaksi osoittautunut vaatimus ja korjata havaittuja kirjoitus ja muita teknisiä virheitä.    
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 13.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta ". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Nyt pyydetään lausuntoa vain pykäliin, joihin on tullut muutoksia. Näitä ovat: 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 21, 24. Huom: Määräykseen on lisätty uusi pykälä (6 §), mistä johtuen sitä seuraavien pykälien numerot ovat siirtyneet yhdellä eteenpäin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 88 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Bioenergia ry    
Bricatec Oy    
Datasense Oy    
Dosime Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energia Expertit Helcon Oy    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Environment    
Finnair Oyj    
Helsingin Energia Helen    
HKL /Metro    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jetflite Oy    
Keikyrakenne Oy    
Korjauskonsultit V.Pulkkinen Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
ND Testaus Oy    
Nordic CMG Oy    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oy Insinööristudio    
Oy Sanday Ltd    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
RadonFix Suomi Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ramboll Finland Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen radonhallinta Oy    
Suomen Radonpalvelut    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio    
Teholehtinen Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tähtiprojektit Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

rakennustuotteet

luonnonsäteily

radon

säteilyturvakeskuksen määräys

kaivostoiminta

kiviainesten louhinta

ilma-aluksen miehistö