Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Högsta domstolens framställning om vidtagande av lagstiftningsåtgärder för att komplettera rättegångsbalkens bestämmelser om ändringssökande i högsta domstolen

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä, oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20279/2023

Svarstiden gick ut: 20.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Korkein oikeus on 21.6.2023 esittänyt, että valtioneuvosto ryhtyisi lainsäädäntötoimeen oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten täydentämiseksi. Korkein oikeus on tehnyt esityksensä perustuslain 99 §:n 2 momentin ja korkeimmasta oikeudesta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla.
Tausta
Korkeimman oikeuden mukaan sen edellytykset antaa kattavasti ennakkopäätöksiä ovat viime vuosina heikentyneet erityisesti siviiliasioissa. Kehityksen taustalla on valituslupa-asioiden määrän vähentyminen ja hovioikeuksissa sovellettava jatkokäsittelylupajärjestelmä. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan riita-, rikos- ja hakemusprosesseja uudistetaan. Tavoitteeksi on asetettu prosessien nopeuttaminen ja sujuvoittaminen.
Tavoitteet
Korkein oikeus pyrkii esityksellä edistämään mahdollisuuksiaan huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä ja oikeuskäytännön ohjaamisesta ennakkopäätöksiä antamalla. Tavoitteena  on ohjata ennakkopäätösluonteiset kysymykset aiempaa tehokkaammin korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Tavoitteena on myös parantaa edellytyksiä antaa ennakkopäätöksiä asioissa, jotka kuuluvat hovioikeudessa jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin.
Linkit
Liitteet:

Korkeimman oikeuden muutoksenhakutyöryhmän muistio 16.6.2023.pdf - Korkeimman oikeuden muutoksenhakutyöryhmän muistio 16.6.2023

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.pdf - Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä 21.6.2023

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä sv.pdf - Högsta domstolens proposition med förslag till vidtagande av lagstiftningsåtgärder 21.6.2023

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 20.10.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää kunnioittaen lausuntoanne oheisesta korkeimman oikeuden esityksestä.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajaan täytyy rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä ovat lausuntopalvelu.fi:n sivulla Ohjeet -> Käyttöohjeet. Käytön tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Johannes Koskenniemi, +358 295 150 163, johannes.koskenniemi@gov.fi.
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

tuomioistuin

oikeudenkäynti

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt