Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Högsta domstolens framställning om vidtagande av lagstiftningsåtgärder för att komplettera rättegångsbalkens bestämmelser om ändringssökande i högsta domstolen

Högsta domstolens framställning om vidtagande av lagstiftningsåtgärder för att komplettera rättegångsbalkens bestämmelser om ändringssökande i högsta domstolen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20279/2023

Svarstiden gick ut: 20.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2023 att göra en framställning om att statsrådet vidtar lagstiftningsåtgärder för att komplettera rättegångsbalkens bestämmelser om ändringssökande i högsta domstolen. Högsta domstolen gjorde sin framställning med stöd av 99 § 2 mom. i grundlagen och 4 § 2 mom. i lagen om högsta domstolen.
Bakgrund
Högsta domstolen anser att dess förutsättningar att meddela prejudikat på ett heltäckande sätt, i synnerhet i civila mål, har blivit sämre under de senaste åren. Bakgrunden till utvecklingen är det minskade antalet ärenden som rör besvärstillstånd och hovrätternas system för tillstånd till fortsatt handläggning.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering reformeras tviste-, straff- och ansökningsprocesserna. Målet är att göra processerna snabbare och smidigare.
Målsättningar
Högsta domstolens avsikt med framställningen är att främja sina möjligheter att se till att rättsskipningen är enhetlig och styra rättspraxis genom att meddela prejudikat. Målet är att på ett effektivare sätt styra ärenden av prejudikatkaraktär till högsta domstolen för avgörande. Ett ytterligare mål är att förbättra förutsättningarna att meddela prejudikat i ärenden som vid hovrätten omfattas av systemet för tillstånd till fortsatt handläggning.
Länkar:
Bilagor:

Korkeimman oikeuden muutoksenhakutyöryhmän muistio 16.6.2023.pdf - Korkeimman oikeuden muutoksenhakutyöryhmän muistio 16.6.2023

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.pdf - Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä 21.6.2023

Korkeimman oikeuden esitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä sv.pdf - Högsta domstolens proposition med förslag till vidtagande av lagstiftningsåtgärder 21.6.2023

Tidtabell
Lämna utlåtandet till justitieministeriet senast den 20 oktober 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet önskar ert utlåtande om högsta domstolens framställning, som är bifogad.

För att underlätta behandlingen av utlåtandena ber justitieministeriet att utlåtandet i den mån det är möjligt delas in enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande.

Lämna utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att du ska kunna lämna ett utlåtande krävs det att du registrerar dig och loggar in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar → Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden som lämnas är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information om ärendet ges av specialsakkunnig Johannes Koskenniemi, +358 295 150 163, johannes.koskenniemi@gov.fi.
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

tuomioistuin

oikeudenkäynti

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt