Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - TEM lausuntopyyntö puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

TEM lausuntopyyntö puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1297/2020-TEM-1

Svarstiden gick ut: 28.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädöksen muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 20.6.-6.8.2019 www.lausuntopalvelu.fi palvelussa (TEM/972/03.01.01.2019) .  Lausunnon kohteena olleen puitejärjestelyä koskevan muutosehdotuksen osalta lausunnon antajat toivat esiin, että puitejärjestelyä koskeva sääntely ei vastaa Euroopan tuomioistuimen oikeuskäytäntöä hankinnan kohteen määrittelyn osalta. Lausuntojen johdosta esitysluonnosta onkin täsmennetty puitejärjestelyä koskevalta osalta.   
  
Bakgrund
Lausuntopyynnön kohteena olevan puitejärjestelyä koskevan esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että siinä täsmennetään, että hankintayksikön on ilmoitettava puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden ostojen arvioitu enimmäismäärä.  Lausunnon kohteena olevassa ehdotuksessa esitetään kahta vaihtoehtoista mallia määritellä puitejärjestelyn perusteella tehtävien hankintojen enimmäismäärä. 
Målsättningar
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada tietoon näkemyksiä esityksen sisällöstä hallituksen esityksen laatimisen pohjaksi erityisesti asetettujen kysymysten osalta.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto tulee toimittaa tämän palvelun kautta tai ohessa vastausohjeissa kuvatulla tavalla työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään perjantaina 28.2.2020.
Svarsanvisningar för mottagare

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne osasta ehdotettua luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään perjantaina 28.2.2020 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen kirjaamo@tem.fi . Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.

Lausuntopyyntö on saatavilla www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla. Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Ruotsinkielinen luonnos julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi palvelussa käännöksen valmistuttua.

Valmistelijat

Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, (riikka.hietanen@tem.fi,p. 0295 047 078)

Asiasanat

julkiset hankinnat

erityisalojen hankintalaki

hankintalaki

puitejärjestely