Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägget och förändringar i övergångsutjämningen)

Hallituksen esitysluonnos hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä ja siirtymätasauksen muutokset)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16752/2022

Svarstiden gick ut: 12.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin on tarkoitus lisätä vuodesta 2024 lähtien uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä. Lisän perusteella otettaisiin huomioon yliopistollisista sairaaloista aiheutuvia muita sairaaloita korkeampia kustannuksia.

HUOM: Lausuntopyyntöä on täydennetty 13.9.2022 Sote-ministerityöryhmän 8.9.2022 linjaamilla muutoksilla, joiden mukaan hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaussääntelyä muutetaan. Asukasta kohden -50 euroa ylittävä laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauslisällä. Samalla siirtymätasauslisän porrastusta vuosina 2025-–2029 muutetaan tältä osin.  (Ks. tiedote 13.9. ja liite HE luonnos 13.9.2022 täydennykset lausunnoille.) Myös näiden ehtotusten osalta lausuntoja pyydetään viimeistään 12.10.2022.

Yliopistosairaalalisän taso
 

Yliopistosairaalalisän tasoksi ehdotetaan 1,1–1,8 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, mikä on vuoden 2022 tasossa 230 miljoonasta eurosta 370 miljoonaan euroon koko maan tasolla. Esitysluonnoksen vaikutusarviot on laadittu 300 miljoonan euron tasolla (noin 1,45 %). Rahoitus ehdotetaan vähennettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asukasperusteisen rahoituksen osuudesta. Nettovaikutus yliopistollisia sairaaloita ylläpitäville alueille olisi tällöin 88–144 miljoonaa euroa koko maan tasolla. 

Yliopistollisista sairaaloista aiheutuvat korkeammat kustannukset sisältyvät kunnilta siirtyvään koko maan tason rahoitukseen. Ilman erillistä määräytymistekijää rahoitus ei kohdentuisi jatkossa nykytilaa vastaavasti yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille. 

Yliopistosairaalalisän tason olisi vastattava mahdollisimman hyvin nykyistä kuntien kustannuksiin sisältyvää rahoitusosuutta, koska muutoin joko yliopistollista sairaalaa ylläpitävät alueet tai muut hyvinvointialueet joutuvat kattamaan uudessa rahoitusmallissa korkeammat kustannukset palvelujen rahoituksesta.

Kustannuksia otetaan huomioon yleiskatteellisessa rahoituksessa ainoastaan siltä osin, kun niitä ei saada katetuksi muutoin (palvelulaskutus, koulutuksen ja tutkimuksen erillisrahoitus, yhteistyöalueiden sopimukset).

Kolme eri vaihtoehtoa rahoituksen kohdentamismalliksi

Yliopistosairaalalisä otetaan ehdotuksessa huomioon niiden hyvinvointialueiden laskennallisissa kustannuksissa, joissa on yliopistollinen sairaala. Lisäksi lisä koskee yliopistosairaalaa ylläpitävään HUS-yhtymään kuuluvia hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia.

Esitysluonnoksessa on lausuntokierroksella arvioitavana kolme mallia yliopistosairaalalisän kohdentamiseksi: 

  1. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen asukkaiden määrä
  2. Koko yhteistyöalueen asukasmäärä TAI
  3. 50 prosenttia yliopistosairaalahyvinvointialueen ja 50 prosenttia yhteistyöalueen asukasmäärän perusteella

Vaihtoehdossa 2 ja 3 Uudenmaan osalta tarvittaisiin erityissääntelyä. HUS-yhteistyöalueella rahoituksen määrä laskettaisiin koko yhteistyöalueen asukasmäärän perusteella (sis. Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala). Rahoitus kohdennettaisiin HUS-yhtymään kuuluville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille niiden asukasmäärien mukaisessa suhteessa.

Vuonna 2023 rahoitus kohdentuu siirtymätasauksen vuoksi vielä käytännössä alueen kuntien toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskennallisen rahoituksen määräytymistekijät alkavat siten käytännössä vaikuttaa aluekohtaiseen rahoitukseen porrastetusti vuodesta 2024 lukien. Yliopistosairaalalisän perusteella kohdennettava rahoitus otettaisiin huomioon siirtymätasauksissa vuodesta 2024 alkaen.

Esitysluonnos lausunnoilla virkamiesesityksenä

Sote-ministerityöryhmä päätti 23. elokuuta 2022 esitysluonnoksen lähettämisestä lausunnoille. Rahoituslakiluonnos lähetetään lausunnoille virkamiesesityksenä, ja saadun lausuntopalautteen perusteella linjataan hallituksen esityksen lopullinen sisältö. 

Esitysluonnoksen lausuntoaika on 31.8.-12.10.2022 (6 viikkoa). Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2022.

 

Tausta

Esitysluonnos on valmisteltu rahoituslakien muuttamista koskevan esityksen (HE 68/2022 vp) yhteydessä keväällä 2022 lausunnoilla olleen ehdotuksen pohjalta. Jatkovalmistelussa on arvioitu erityisesti toukokuussa 2022 julkaistun THL:n tutkimuksen perusteella yliopistollisista sairaaloista hyvinvointialueille aiheutuvien kustannusten määrää ja toisaalta kustannusten oikeudenmukaista huomioon ottamista vahvistetun lainsäädännön mukaisessa rahoitusmallissa.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on varmistaa oikeudenmukainen ja perusteltu malli yliopistollisten sairaaloiden toiminnasta hyvinvointialueille aiheutuvien kustannusten huomioon ottamiseksi hyvinvointialueiden yleiskatteellisessa rahoituksessa. 

Linkit

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksen-uudeksi-maaraytymistekijaksi-on-tulossa-yliopistosairaalalisa - VM tiedote 25.8.2022: Hyvinvointialueiden rahoituksen uudeksi määräytymistekijäksi on tulossa yliopistosairaalalisä

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksessa-siirtymatasauksella-pysyvasti-rajattavan-muutoksen-enimmaismaaraa-muutetaan?languageId=fi_FI - VM tiedote 13.9.2022: Hyvinvointialueiden rahoituksessa siirtymätasauksella pysyvästi rajattavan muutoksen enimmäismäärää muutetaan

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.10.2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Jakelu:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky    
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin kaupunki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin ky    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri