Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägget och förändringar i övergångsutjämningen)

Utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering (universitetssjukhustillägget och förändringar i övergångsutjämningen)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16752/2022

Svarstiden gick ut: 12.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering. Det ska fogas en ny bestämningsfaktor, ett universitetssjukhustillägg, till välfärdsområdenas finansiering med allmänna budgetmedel från och med 2024. Genom tillägget beaktas kostnaderna som orsakas av att upprätthålla universitetssjukhus, som är dyrare att upprätthålla än andra sjukhus.

OBS! begäran om utlåtande har den 13 september 2022 kompletterats med de ändringar som ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården linjerat den 8 september 2022. Enligt ändringarna ändras bestämmelserna om övergångsutjämning för finansieringen av välfärdsområdena. Skillnaden mellan de kalkylerade och faktiska kostnaderna per invånare som överstiger -50 euro utjämnas tills vidare med ett permanent överföringstillägg. Samtidigt ändras graderingen av överföringstillägget åren 2025–2029 till denna del. (se pressmeddelande 13.9 och bilaga HE luonnos 13.9.2022 täydennykset lausunnoille och Huvudsakligt innehåll och paragrafer 13.9.2022.) Utlåtanden begärs senast den 12 oktober 2022.

Nivån på universitetssjukhustillägget  

På grund av lagstiftningens snäva tidsram föreslås det i utkastet till proposition, som nu sänds på remiss, att universitetssjukhustillägget ska uppgå till 1,1–1,8 procent av finansieringen för social- och hälsovården, vilket på 2022 års nivå innebär 230–370 miljoner euro för hela landet. Konsekvensbedömningarna har utförts utifrån en nivå på 300 miljoner euro (cirka 1,45 %). Det föreslås att finansieringen dras av från social- och hälsovårdens invånarbaserade finansiering. Nettoeffekten för de områden som upprätthåller (det vill säga är huvudmän för) universitetssjukhus är då 88–144 miljoner euro på riksnivå. 

De högre kostnader som orsakas av att upprätthålla universitetssjukhus ingår i den finansiering på riksnivå som överförs från kommunerna. Utan en separat bestämningsfaktor kan finansieringen inte riktas till de välfärdsområden som är huvudmän universitetssjukhus på samma sätt som idag. 

Nivån på universitetssjukhustillägget ska så väl som möjligt motsvara den nuvarande finansieringsandelen, som ingår i kommunernas kostnader. I annat fall blir de områden som är huvudmän för universitetssjukhus eller andra välfärdsområden enligt den nya finansieringsmodellen tvungna att täcka kostnaderna ur finansieringen för tjänster.

Kostnaderna beaktas i finansieringen med allmänna budgetmedel endast till den del de inte kan täckas på annat sätt (genom tjänstefakturering, särskild finansiering för utbildning och forskning, samarbetsområdenas avtal).

Tre olika sätt att rikta finansieringen

Universitetssjukhustillägget ska enligt förslaget ingå i de kalkylerade kostnaderna för de välfärdsområden där det finns ett universitetssjukhus. Dessutom gäller tillägget de välfärdsområden som hör till HUS-sammanslutningen, som är huvudman för universitetssjukhuset, och Helsingfors stad.

I utkastet till proposition som sänds på remiss bedöms tre alternativ till grund för riktandet av universitetssjukhustillägget: 
  1. antalet invånare i det välfärdsområde som är huvudman för universitetssjukhuset
  2. invånarantalet i hela samarbetsområdet 
  3. 50 % enligt invånarantalet i välfärdsområdet med universitetssjukhuset och 50 % enligt invånarantalet i samarbetsområdet
I alternativ 2 och 3 behövs särskilda bestämmelser för Nyland. Inom HUS-samarbetsområdet ska finansieringsbeloppet beräknas utifrån invånarantalet i hela samarbetsområdet (inklusive Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen). Finansieringen ska riktas till de välfärdsområden som hör till HUS-sammanslutningen och till Helsingfors stad i förhållande till invånarantalet.

År 2023 fördelas finansieringen i praktiken ännu på basis av de faktiska kostnaderna för kommunerna i området med anledning av övergångsutjämningen. Bestämningsfaktorerna för den kalkylerade finansieringen börjar således i praktiken påverka välfärdsområdenas finansieringen stegvis från och med 2024. Finansiering som riktas på basis av universitetssjukhustillägget ska beaktas i övergångsutjämningarna från och med 2024.

Utkastet till proposition på remiss som tjänstemannaförslag

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fattade den 23 augusti 2022 beslut om att sända utkastet till proposition på remiss. Utkastet till finansieringslag sänds på remiss som tjänstemannaförslag och utifrån remissvaren dras det upp riktlinjer för det slutliga innehållet i regeringens proposition. 

Remisstiden är sex veckor: 31.8.-12.10.2022. Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen i november 2022.

 

Bakgrund

Försalaget från våren 2022 (RP 68/2022) har omarbetats.  I beredningen av propositionen har man bedömt kostnadernas storlek utifrån en undersökning, som publicerades av Institutet för hälsa och välfärd i maj 2022, och hur kostnaderna kan beaktas på ett rättvist sätt i den finansieringsmodell som ingår i den fastställda lagstiftningen.

Målsättningar
Syftet med propositionen är att säkerställa en rättvis och motiverad modell för beaktande av de kostnader som universitetssjukhusens verksamhet orsakar välfärdsområdena i den allmänna finansieringen av välfärdsområdena.

Länkar:

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksen-uudeksi-maaraytymistekijaksi-on-tulossa-yliopistosairaalalisa - VM tiedote 25.8.2022: Hyvinvointialueiden rahoituksen uudeksi määräytymistekijäksi on tulossa yliopistosairaalalisä

https://vm.fi/-/hyvinvointialueiden-rahoituksessa-siirtymatasauksella-pysyvasti-rajattavan-muutoksen-enimmaismaaraa-muutetaan?languageId=fi_FI - VM tiedote 13.9.2022: Hyvinvointialueiden rahoituksessa siirtymätasauksella pysyvästi rajattavan muutoksen enimmäismäärää muutetaan

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast 12.10.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i punkten sändlista kan lämna utlåtanden. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare information:
 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi

 
Sändlista:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky    
Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin kaupunki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin ky    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri