Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen till lag om upphävande av lagen (328/2009) om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen på basen av Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtalets XXI artikel

Utkast till regeringens proposition till riksdagen till lag om upphävande av lagen (328/2009) om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen på basen av Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtalets XXI artikel

Diarienummer för begäran om utlåtande: UM 007:00/2019

Svarstiden gick ut: 16.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär utlåtande i ovan nämnda ärende.

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (328/2009). Enligt 2 § i den lag som föreslås bli upphävd (328/2009) bestäms om ikraftträdandet av lagen genom förordning av statsrådet. Någon ikraftträdandeförordning har inte utfärdats, vilket innebär att lagen inte är i kraft.

På basis av befogenhetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstater vid den tidpunkt då lagen 328/2009 behandlades föll en del av de områden som avtalen omfattar under delad befogenhet. I fråga om dem krävdes nationellt godkännande för att de skulle träda i kraft. Processen för att ratificera avtalen slutfördes dock inte inom EU.

EU-domstolens yttrande 2/15 om Europeiska unionens befogenhet att ingå ett frihandelsavtal med Singapore ändrade tolkningen när det gäller ingående av handelsavtal och befogenhetsfördelningen. Till följd av yttrandet föreslog kommissionen att ovan nämnda så kallade EU25-avtal om konsolidering skulle ingås med WTO-medlemmarna som unionsavtal och på så sätt fås i kraft.

Den 5 mars 2019 fattade Europeiska unionens råd beslut om att ingå EU25-avtalen om konsolidering som unionsavtal. Efter det utfärdade EU ett meddelande om ikraftträdandet av ändringar i tjänstehandelsbindningarna i WTO. Enligt EU:s meddelande träder dess bindningslista gällande tjänstehandel i kraft i WTO den 15 mars 2019.

Avtal som omfattas av Europeiska unionens exklusiva befogenhet sätts inte i kraft separat nationellt. Av denna anledning ska ikraftträdandelagen upphävas.
Lagen om upphävande av ikraftträdandelagen föreslås träda i kraft våren 2020.
Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet begär utlåtanden senast den 16 september 2019.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. I utlåtandet bör nämnas samhörande diarienummer UM007:00/2019.

I andra hand kan utlåtandet skickas till utrikesministeriets registratorskontor (kirjaamo.um@formin.fi) och Aino Friman (aino.friman@formin.fi). Även i utlåtanden som skickas per e-post bör ovan nämnda diarienummer nämnas.

Utlåtanden är offentliga och de publiceras på adressen lausuntopalvelu.fi.
 
 
Beredare
Ytterligare information:
  • under tiden 5.8.-16.8. handelssekreterare Niina Blomberg, niina.blomberg@formin.fi, tfn. +358 295 350 263.
  • under tiden 17.8.-16.9. handelssekreterare Aino Friman, aino.friman@formin.fi, tfn. +358 295 351 107. 
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

WTO

GATS-sopimus

Kauppapolitiikka