Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/752/2021

Svarstiden gick ut: 11.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta ja kumottavaksi voimassa oleva joukkorahoituslaki. Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, sijoituspalvelulakia ja rikosrekisterilakia. Teknisiä muutoksia ehdotetaan rahankeräyslakiin, vakuutusyhtiölakiin ja joukkolainanhaltijoiden edustajista annettuun lakiin.
Bakgrund
Euroopan parlamentti ja neuvosto on antanut asetuksen (EU) 2020/1503, yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (EU:n joukkorahoitusasetus) ja direktiivin (EU) 2020/1504 rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi). Täytäntöönpanotoimet tulee suorittaa marraskuun 10 päivään 2021 mennessä, jolloin asetusta ja siihen liittyvää direktiivinmuutosta ryhdytään soveltamaan.
Målsättningar
Hankkeen tavoitteena on huolehtia EU:n joukkorahoitusasetuksen ja siihen liittyvän rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin muutoksen edellyttämistä täytäntöönpanotoimista kansalliseen lainsäädäntöön ja ottaa huomioon EU:n joukkorahoitusasetuksen kansallinen liikkumavara.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&from=EN - Asetus (EU) 2020/1503, yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1504 - Direktiivi (EU) 2020/1504 rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 11.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden antaa lausunto asiassa. Lausuntopyyntö on julkinen, ja lausunnon saa antaa myös muu kuin edellä mainittu taho.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.8.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Anu Ranta (etunimi.sukunimi@vm.fi).
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Alexandria Yritysrahoitus Oy    
Asianajotoimisto Fondia    
Asianajotoimisto Lexia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Estateguru Finland Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroclear Finland Oy    
Fellow Finance Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Finnvera Oyj    
Fundu Platform Oy    
Groundfunding Oyj    
Innovestor Oy    
Invesdor Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Joukkorahoitusyhdistys ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Lexpoint Oy    
NASDAQ Helsinki Oy    
Nousu Capital Oy    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Springvest Oy    
Suomen asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perheyritysten liitto    
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen Yrittäjät ry    
Tero Weckroth    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UB Rahoitus Oy    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Vauraus Suomi Oyj