Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten – behovet av speciallagstiftning

Henkilötietojen käsittely Syyttäjälaitoksessa - erityissääntelyn tarve

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13193/2022

Svarstiden gick ut: 15.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Henkilötietojen käsittelyä Syyttäjälaitoksessa koskee laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018, rikosasioiden tietosuojalaki), jota sovelletaan muun muassa, kun on kyse rikokseen liittyvästä esitutkintaviranomaisten tai syyttäjän toiminnasta tai rikosasian käsittelemisestä tuomioistuimessa.
Lisäksi eräiltä osin henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa sovelletaan erityislainsäädäntöön sisältyviä yksittäisiä säännöksiä.

Henkilötietojen suojaan liittyvät sääntelyn kattavuuden, täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset voidaan suureksi osaksi täyttää rikosasioiden tietosuojalailla. Tarkoituksena on kartoittaa, miltä osin rikosasioiden tietosuojalakia on välttämätöntä täydentää erityislainsäädännöllä, ottaen huomioon tarpeen suojata rekisteröidyn oikeuksia sekä muun sovellettavan lainsäädännön ja syyttäjien tehtävien ja henkilötietojen käsittelyn luonteen.

 
Tavoitteet
Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio, jossa selvitetään henkilötietojen käsittelyä Syyttäjälaitoksessa koskevan lainsäädännön muutos- ja täydennystarpeita sekä esitetään arvio tarkoituksenmukaisimmasta sääntelyratkaisusta. Lainsäädäntöhankkeen sisältöä arvioidaan erikseen lausuntopalautteen valossa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 15.12.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen
vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu p. 02951 50071 (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Korkein oikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos (esikunnan oikeudellinen yksikkö)    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

Tietosuoja

dataskydd

syyttäjälaitos, syyttäjä

Åklagarmyndigheten, åklagare