Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten – behovet av speciallagstiftning

Behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten – behovet av speciallagstiftning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13193/2022

Svarstiden gick ut: 15.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten fastställs i lagen om behandling av person­uppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018, dataskyddslagen avseende brottmål). Lagen som tillämpas bland annat när det är fråga om förundersökningsmyndighetens eller åklagarens verksamhet vid brottmål, eller om att brottmål behandlas i domstol. Dessutom tillämpas vissa enskilda bestämmelser i speciallagstiftningen på behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten. 

Kraven på exakthet och noggrann avgränsning i bestämmelserna om skyddet av personuppgifter kan till stor del uppfyllas genom dataskyddslagen avseende brottmål. Avsikten är att kartlägga till vilka delar det är nödvändigt att komplettera dataskyddslagen avseende brottmål med speciallagstiftning. Därvid beaktas behovet att skydda den registrerades rättigheter samt arten av den lagstiftning som tillämpas, åklagarnas uppgifter och behandlingen av personuppgifter.

 
Målsättningar
I justitieministeriet har utarbetats en bedömningspromemoria för att reda ut behovet att ändra och komplettera lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten samt att ge en bedömning av en ändamålsenlig regleringslösning. Innehållet av lagstiftningsprojektet ska kartläggas i ljuset av remissvaren.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast den 15 december 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om utlåtanden om promemorian. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.
 
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandena behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Ytterligare information ärendet ges av lagstiftningsråd Virpi Koivu, tfn 02951 50071, fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Korkein oikeus    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos (esikunnan oikeudellinen yksikkö)    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Ulosottolaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ämnesord

Tietosuoja

dataskydd

syyttäjälaitos, syyttäjä

Åklagarmyndigheten, åklagare