Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö määräyksen Kirjanpidon tilit ja tilikartta luonnoksesta

Lausuntopyyntö määräyksen Kirjanpidon tilit ja tilikartta luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VK/74330/00.00.00.01/2023

Svarstiden gick ut: 1.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset tilijärjestelmästä ja tililuetteloista.
Valtiokonttori on nyt valmistellut oheisen luonnoksen määräykseksi "Kirjanpidon tilit ja tilikartta". Tämän määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 ja korvata 1.1.2023 voimaan tullut määräys VK/78919/00.00.00.01/2022.

Määräys koskee valtion talousarviotalouden kirjanpitoyksiköitä sekä talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja.

 
Bakgrund
Määräysluonnoksessa mm. tarkennetaan Tilastokeskuksen sektoriluokituksen soveltamista valtion liikekirjanpidon tilikartassa. Lisäksi määrätään joistakin yksittäisistä muutoksista liikekirjanpidon tilikarttaan.
 
Målsättningar
Kirjanpidon tilit ja tilikartta -määräyksellä ylläpidetään valtiolla käytössä olevaa lkp-tilikarttaa ja lkp-tilien lisäjaotteluita. 
 
Liitteet:
Tidtabell
Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä ja talousarvion ulkopuolisilta valtion rahastoilta sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnon viimeistään perjantaina 1.12.2023. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Liitteenä olevassa määräysluonnoksessa on lueteltu tilikarttaan suunnittelut muutokset. Tarkemmin muutokset ja perustelut muutoksille on esitetty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Lausuntoa pyydetään perustelumuistion lukujen 1-2 mukaisesti ryhmiteltynä:
  1. Sektoriluokituksen soveltamiseen liittyvät täsmennykset
  2. Muut muutokset

Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausuja jättää lausunnon lähettämättä.
 

 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa taloushallintoasiantuntija Sarileena Kupari, sähköpostiosoite sarileena.kupari@valtiokonttori.fi, puhelin: 0295 502 274
 
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten ja TE-Toimistojen Kehittämis- ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnvera / Tarmo Narikka    
Finnvera / Ulla Tiilikainen    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja Viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Minna Korpela    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sara Heinänen    
Satu Pentikäinen    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion eläkerahasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Valtion liikekirjanpidon tilikartta