Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utveckling av praxis i anslutning till statsunderstöd till företag

Utveckling av praxis i anslutning till statsunderstöd till företag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32537/2022

Svarstiden går ut: 2.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid finansministeriet pågår ett projekt för att utveckla statsunderstödsverksamheten och digitalisera statsunderstödsprocessen. Inom projektet finns en företagssektion som har som mål att utreda och förtydliga helheten av statsunderstöd som beviljas företag och andra enheter som bedriver ekonomisk verksamhet samt praxis i anslutning till statsunderstöd.

Utifrån sin utredning har företagssektionen utarbetat ett rapportutkast om utvecklingen av praxis i anslutning till statsunderstöd till företag. Finansministeriet begär utlåtanden om detta vilka beaktas vid beredningen av utredningen och färdigställandet av rapporten. Rapporten publiceras i finansministeriets publikationsserie före utgången av 2023.
Bakgrund
Statsunderstödsverksamheten utvecklas och statsunderstödsprocessen digitaliseras inom finansministeriets projekt vars femte och sista år avslutas den 31 december 2023. Målet för statsunderstödsprojektet är att öka statsunderstödsverksamhetens genomslagskraft, transparens, effektivitet och enhetlighet.

Målen uppnås genom att statsunderstödsprocessen digitaliseras och genom att statsunderstödsverksamheten utvecklas vid statsbidragsmyndigheterna enligt en gemensam verksamhetsmodell. För statsunderstödsverksamheten inrättas en nationell informationsresurs och i anslutning till den produceras digitala tjänster (Sokunderstod.fi; Granskaunderstod.fi; Administreraunderstod.fi) som statsbidragsmyndigheterna stegvis tar i bruk.

Företagssektionen 

1. gör en kartläggning av helheten av statsunderstöd som beviljas företag;

2. utreder särskilda frågor som gäller statsunderstöd till företag och praxis i anslutning till dessa och som måste beaktas vid beredningen av informationsresursen för statsunderstödsverksamheten;

3. deltar i en smidig och användarorienterad utveckling av den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten och de digitala tjänster som stöder den genom att ta fram förslag till lösningar särskilt i frågor som gäller statsunderstöd till företag;

4. utreder vilka basuppgifter om företag som kan produceras automatiskt för behandlingen av statsunderstöd och hur statsbidragsmyndigheterna ska beakta basuppgifterna i sin statsunderstödsverksamhet samt;

5. utreder möjligheterna att förenhetliga statsbidragsmyndigheternas praxis i anslutning till statsunderstöd till företag och utarbetar ett förslag om ärendet.

Företagssektionens mandatperiod började den 1 januari 2023 och går ut den 31 oktober 2023 som planerat.
Målsättningar
Syftet med begäran om utlåtande är att få expertrespons för beredningen av utredningen och färdigställandet av rapporten. Respons begärs både från statsbidragsmyndigheterna och från dem som ansöker om statsunderstöd och dem som beviljas statsunderstöd samt deras företrädare, såsom organisationer. Rapporten och förslagen i den utnyttjas för att utveckla statsunderstödsverksamheten och fortsätta digitaliseringen av statsunderstödsprocessen. Dessutom är avsikten att utvecklingsförslagen genomförs i praktiken med statsbidragsmyndigheterna.

I rapportutkastet beskrivs begreppen statsstöd, företagsstöd och statsunderstöd samt relationer mellan begreppen samt helheten av statsunderstöd som beviljas företag. I rapportutkastet identifieras ändringsbehov av statsunderstödslagen, behandlas planeringen och utvärderingen av statsunderstöd, övervägs hur informationsutbytet mellan statsbidragsmyndigheterna kan underlättas och kartläggs informationsresurser.

I rapportutkastet föreslås inga ändringar till exempel i riktlinjerna för statsstöd eller statsstödsreglerna, och rapportutkastet tar inte ställning till fördelningen av företagsstöd. 

Utlåtanden begärs framför allt om de utvecklingsförslag som företagssektionen tagit fram i syfte att förenhetliga förvaltningsförfaranden, öka kundorienteringen och minska den administrativa bördan och arbetsmängden för dem som ansöker om och beviljas statsunderstöd. Varje utvecklingsförslag motiveras i det kapitel som behandlar utvecklingsförslaget, och dessutom finns en sammanställning av utvecklingsförslagen i sjunde kapitlet i rapportutkastet. De som lämnar in utlåtanden ombes att ta ställning till om utvecklingsförslagen är ändamålsenliga och genomförbara. 
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen (valtionavustushanke)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM157:00/2022 - Valtionavustushankkeessa toimiva yritysjaosto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/valtionavustuspalvelut/ - Valtionavustustoiminnan tietovaranto ja siihen sisältyvät palvelut

Bilagor:

Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen -raporttiluonnos.pdf - Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen -raporttiluonnos

Tidtabell
Begäran om utlåtande publicerades den 8 september 2023. Vi ber er lämna in ert utlåtande om utredningen senast den 2 oktober 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i första hand lämna in utlåtandena via tjänsten Utlåtande.fi genom att svara på denna begäran. För att lämna in ett utlåtande behöver man inte svara på varje fråga, utan den som lämnar in ett utlåtande bedömer själv vilka frågor den vill fokusera på i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att lämna in ett utlåtande ska den som vill lämna in ett utlåtande registrera sig och logga in på Utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på webbplatsen Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Utlåtandet kan även lämnas in per e-post genom att skicka det till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm(at)gov.fi). Elektroniska utlåtanden ska lämnas in sparade som pdf-, word- eller rtf-filer. Ange diarienummer VN/32537/2022 som referens på utlåtanden som lämnats in per e-post.

Utlåtandet kan lämnas in antingen av en organisation eller av en enskild person. Även andra än de som mottagit en begäran om utlåtande är välkomna att lämna in ett utlåtande i ärendet, och begäran får fritt spridas vidare. 

Utlåtandena är offentliga och publiceras utöver utlåtandetjänsten också i statsrådets projektportal. 
Beredare
Mer information ges av

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig 
finansministeriet
tfn 0295 160 197
mikko.lehtonen(at)gov.fi

Sammansättningen av den företagssektion som berett rapportutkastet

Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, ordförande
Konsta Luukka, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
Anu Häkli, specialsakkunnig, miljöministeriet
Sari Gyllenbögel, sakkunnig, Innovationsfinansieringscentret Business Finland
Pasi Loukasmäki, enhetschef, NTM-centralen i Norra Österbotten
Reijo Martikainen, ledande expert, Livsmedelsverket
Pekka Kouhia, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ulla Suomela, specialsakkunnig, finansministeriet
Marita Virtanen, specialsakkunnig, finansministeriet
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus     
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan unionin sisäasioiden rahastot    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Perheyritysten liitto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennerahastot    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen startup-yhteisö    
Suomen yrittäjät    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Yritystukineuvottelukunta    
Ämnesord

valtiontuki

valtionavustus

Hallinnon kehittäminen

yritystuki

yritykset

valtionavustukset

hallintopolitiikka