Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Uppdatering av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

Uppdatering av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28776/2022

Svarstiden gick ut: 30.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om ert utlåtande om den första uppdateringen av nationellt luftvårdsprogram 2030.
Bakgrund
Koncentrationerna av luftföroreningar är låga i Finland jämfört med många europeiska städer. Under de senaste årtiondena har såväl utsläppen som koncentrationerna av luftföroreningar för det mesta minskat. Trots att läget inom luftvården generellt sett är gott orsakar luftföroreningar fortfarande både hälso- och miljöolägenheter även i Finland.
 
I enlighet med EU-direktivet om nationella utsläppstak ((EU) 2016/2284, takdirektivet) utarbetade Finland år 2019 ett nationellt luftvårdsprogram 2030. Luftvårdsprogrammet innefattade de åtgärder som krävs för att de åtaganden om minskning av utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, små partiklar och ammoniak som fastställts i direktivet ska fullgöras. Enligt takdirektivet ska medlemsstaterna uppdatera sina nationella luftvårdsprogram minst vart fjärde år. Föreliggande rapport utgör den första uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030.
 
Genomförandet av luftvårdsprogrammet 2030 fortskrider på ett organiserat sätt och enligt plan. Programmets effekt övervakas med hjälp av utsläppsinventeringar, luftkvalitetuppföljning och övervakning av ekosystem.
 
Uppgifterna från utsläppsinventeringen visar att Finland uppfyllde sina åtaganden för utsläppsminskning 2020. Enligt scenarier kommer Finland också att uppfylla de mer krävande minskningsåtagandena 2030. I denna uppdatering av luftvårdsprogrammet presenteras därför inga nya strategier och åtgärder för utsläppsminskning. Genomförandet av de ytterligare åtgärder som presenterades i luftvårdsprogrammet 2019 fortsätter. Genomförandet av det separata programmet för minskning av ammoniakutsläppen från jordbruket fortsätter.
 
Uppdateringen av luftvårdsprogrammet godkänns i statsrådet våren 2023.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161467 - Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161508 - Nationellt luftvårdsprogram 2030

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM040:00/2020 - Kansallinen ilmansuojeluohjelma (ISO) 2030 toimeenpanoverkko

Bilagor:

ISO_2030_paivitysraportti_luonnos2_fi.pdf - Luonnos: Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäinen päivitysraportti

ISO_2030_paivitysraportti_luonnos2_sv.pdf - Utkast: Första uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

Tidtabell
Vi ber om ert utlåtande senast 30.12.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som lagts ut i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas per e-post eller post. Utlåtanden kan även lämnas av andra än dem som nämns i sändlistan.
 
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
 
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi.
 
VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Mer information fås av regeringsrådet Oili Rahnasto, oili.rahnasto@gov.fi, tel. 0295 250 244.
Sändlista:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hengitysliitto    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Nuohousalan Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Riihimäen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Saunaseura ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

ilmansuojelu, ilmanlaatu, päästöt, pienpoltto, ilmansaasteet, luftvård, luftkvalitet, utsläpp, småskalig förbränning, luftförore