Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande till utkastet Riksarkivets specifikationer för digitalisering av specialmaterial som ska arkiveras

Begäran om utlåtande till utkastet Riksarkivets specifikationer för digitalisering av specialmaterial som ska arkiveras

Diarienummer för begäran om utlåtande: KA/15780/07.01.02.04.02/2020

Svarstiden gick ut: 20.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Riksarkivet förnyar sin anvisning för digitalisering av specialmaterial som ska arkiveras och begär utlåtande om anvisningen Riksarkivets specifikationer för digitalisering av specialmaterial som ska arkiveras. Specialmaterialet omfattar kart-, ritnings- och fotografisamlingar, negativ, diabilder, mikrofilmer samt band, där informationsinnehållet i banden presenteras per uppslag. De som ger utlåtanden ombeds framföra kommentarer och förslag om handlingens innehåll och tillämpbarhet.
Bakgrund
En av Riksarkivets viktiga samhälleliga uppgifter är att besluta om uppgifterna i och förvaringsformen för den offentliga förvaltningens handlingar som ska förvaras varaktigt enligt informationshanteringslagen (arkivlagen 831/1994 8, 11, 14 a §). Handlingar som ska arkiveras ska framställas och lagringen av information som ska förvaras varaktigt ska ske med användning av material och metoder för långtidsbevarande så som Riksarkivet särskilt bestämmer (arkivlagen 11 §). Den handling som nu skickats ut för utlåtande ger anvisningar för hur digitaliseringen av specialmaterial ska göras.
Målsättningar
Målet är att under digitaliseringsprocessen trygga bevarandet av integriteten, autenticiteten, bevisvärdet och användbarheten för uppgifter i analogiska handlingar som hör till det nationella kulturarvet och som ska arkiveras.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandena lämnas in senast 20.11.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena ges genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats på Utlåtande.fi. Utlåtanden kan avges även av andra än de som nämnts i sändlistan. Utlåtandena behöver inte skickas separat per e-post eller brev. Alla utlåtanden som avges är offentliga och de publiceras på Utlåtande.fi. För att kunna avge ett utlåtande måste man registrera sig för och logga in på Utlåtande.fi. Detaljerade anvisningar för användningen av tjänsten finns på Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Ni kan begära stöd för att ta i bruk tjänsten via lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Mer information i ärendet ges av överinspektör Tuula Leskelä (tuula.leskela@arkisto.fi) och överinspektör Jani Karell (jani.karell@arkisto.fi).
Sändlista:
Analogia Finland    
Canon    
CogiDocs Oy    
Digital Office Company (DOC)    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Grano    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Iron Mountain    
Jyväskylän kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kibi Oy    
Kuntaliitto    
Lahden kaupunki    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
PostNord    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Senaatti-Kiinteistöt    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Väylävirasto    
Xerox    
Ämnesord

arkistointi

Arkistot

Kansallisarkisto

digitointi