Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kolmannen maan suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjiä koskevien vaatimusten lisääminen Finanssivalvonnan antamiin määräyksien ja ohjeisiin 14/2013

Kolmannen maan suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjiä koskevien vaatimusten lisääminen Finanssivalvonnan antamiin määräyksien ja ohjeisiin 14/2013

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 4/01.00/2021

Svarstiden gick ut: 11.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 14/2013 (Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet) muutoksista.

Bakgrund
Valtiovarainministeriö on sisällyttänyt sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta koskevaan lainsäädäntöpakettiin (HE 16/2021 vp) ehdotuksen Finanssivalvonnan määräystenantovaltuuksien täydentämisestä koskien kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3:36.2 §:ää ja 5:18:ää (1070/2017, ”RahKaL”). Esitetyn muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 27.6.2021 alkaen. Määräystenantovaltuuksien täydentämisen myötä Finanssivalvonnalla on mahdollisuus antaa tarkemmat määräykset edellytyksistä, joiden mukaisesti suoraa sähköistä markkinoillepääsyä käyttävänä asiakkaana voi toimia ulkomainen sijoituspalvelun tarjoaja tai muu henkilö. Esitettyjen määräystenantovaltuuksien perusteella Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 14/2013 esitetään täydennettäväksi siten, että kolmansien maiden suoran sähköisen markkinoillepääsyn käyttäjiä koskevat vaatimukset vastaisivat nykyisiä vaatimuksia, joita määräykset ja ohjeet 14/2013 asettaa kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolille eli pörssin tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäsenille.
 
Målsättningar
Finanssivalvonnan määräystenantovaltuudet RahKaL:n 3:36.2 §:ssä ja 5:18:ssä laajentuisivat jatkossa siten, että Finanssivalvonnalla olisi jatkossa oikeus antaa määräykset niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti suoraa sähköistä markkinoillepääsyä käyttävänä asiakkaana voi toimia ulkomainen sijoituspalvelun tarjoaja tai muu henkilö. Määräystenantovaltuuksien muutoksen myötä Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2013 esitetään seuraavia muutoksia:
  • lisätään määräyksiin ja ohjeisiin edellytykset, joiden perusteella kolmannen maan sijoituspalvelun tarjoaja tai muu henkilö voi käyttää suoraa sähköistä markkinoillepääsyä muuttamalla lukuja 1.2, 3, 4 ja 5.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 11.6.2021 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta heinäkuussa 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Kirjatkaa lukukohtaisten alaotsikoiden alle se kohta, esim. luku 4, kohta (2), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Lisätietoja: markkinavalvoja Henrik Kallio (henrik.kallio@finanssivalvonta.fi)