Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - VM:n toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2025

VM:n toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2025

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17515/2020

Svarstiden gick ut: 22.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2025 on valmistunut. Yksi suunnitelman keskeinen osa on kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien kuuleminen. Suunnitelma on valmisteltu toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän työnä. Työryhmä käy läpi saadut lausunnot suunnitelman täydentämiseksi.

Bakgrund

Viranomaisen on yhdenvertaisuuslain mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Yhdenvertaisuuslain 5 § edellyttää viranomaista laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman koskien kaikkia lain syrjintäperusteita niin viranomaistoiminnassa kuin toiminnassa työnantajana.

Målsättningar
Sidosryhmäkysely suunnataan eri väestöryhmiä edustaville järjestöille, joita pyydetään vastaamaan edustamansa tahon osalta.
Yhdenvertaisuus on yksi sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan edellytyksistä. Siksi ajattelemme, että oma asiantuntijuutemme kehittyy sitä enemmän, mitä paremmin ymmärrämme yhteiskuntaa. Tämä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja sen tukemista sekä vahvistaa edelleen osallisuutta päätöksenteossa.

Valtiovarainministeriön toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain edellyttämät hallinto- ja toimintatavat. Niin valtiovarainministeriössä kuin sen hallinnonalalla varmistetaan, että naisten ja miesten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Ministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään erikseen.
Liitteet:
Tidtabell
Pyydämme lausuntojanne 22.12.2020 mennessä. Työryhmä käsittelee lausunnot alkuvuonna 2021.
Valmistelijat
Vastuuhenkilöt Vilja Arola, Tiina Keväjärvi ja Pilvi Pellikka, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@vm.fi
Sändlista:
Apuomena ry    
City‐Sámit    
EKL Eläkkeensaajien Keskusliitto ry    
Enter ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Kehitysvammaliitto/ Selkokeskus    
Kirkkohallitus    
Kuulovammaiset    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Marttaliitto ry    
Moniheli ry    
Monika‐Naiset    
Monikulttuuriyhdistys Familia Club    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Pakolaiset    
SAMS Samarbetsförbundet kring    
Sateenkaariperheet    
Seta    
SOSTE ry    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen Kirjastoseura ry    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Romanifoorumi ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö (SSG)    
Suomen UNICEF ry    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL / FARO)    
Svenska Finlands folkting    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo

Valtiovarainministeriö