Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6601/2023

Svarstiden går ut: 29.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta sekä radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta. Ehdotetuilla muutoksilla saatettaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2022/2380/EU) radiolaitedirektiivin muuttamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muutosdirektiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapinnat ja –protokollat säätämällä tiettyjä radiolaiteluokkia koskevista uusista vaatimuksista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Esityksen mukaan otettaisiin käyttöön vaatimuksia, joiden mukaan talouden toimijoiden olisi tarjottava kuluttajille ja muille loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia tietyt radiolaitteet ilman latauslaitetta. Lisäksi otettaisiin käyttöön vaatimuksia jotka varmistavat, että loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta.
 
Bakgrund
Euroopan komissio on vuodesta 2009 pyrkinyt rajoittamaan matkapuhelinten ja vastaavien laitteiden latausrajapintojen markkinoiden pirstoutumista. Tällaiset aloitteet ovat kuitenkin johtaneet vain vapaaehtoisiin järjestelmiin, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. Euroopan komissio antoi 23.9.2021 ehdotuksen radiolaitedirektiivin muuttamisesta COM(2021) 547 final. Komission vaikutustenarviointi osoitti, että radiolaitteiden sisämarkkinoiden kaikkia mahdollisuuksia ei nykyisellään hyödynnetä.

Radiolaitedirektiivi (2014/53/EU) on Suomessa pantu täytäntöön sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 luvun säännöksillä sekä radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (600/2016). Säädösten muuttaminen on tarpeen direktiivimuutoksen ja sen nojalla annettavien delegoitujen säädösten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on radiolaitedirektiivin muutoksen kansallinen täytäntöönpano. Muutosdirektiivin tavoitteena on estää markkinoiden pirstoutuminen tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapintojen ja -protokollien osalta, parantaa kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää.
 
Linkit
Liitteet:

Regeringens proposition till riksdagen.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Lausuntoversio_HE yleislaturi_17.8.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 29.9.2023.

Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2023. Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on tarkoitus antaa mahdollisimman pian lakimuutoksen voimaantulon jälkeen.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vastaajia pyydetään huomioimaan, että lausuntopyyntö ei koske itse radiolaitedirektiivin muutosta, vaan lausuntoja pyydetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
 
Ylitarkastaja Fanni Thessler, fanni.thessler@gov.fi 
Erityisasiantuntija Sissi Kohtala, sissi.kohtala@gov.fi
 
Sändlista:
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Energiavirasto    
Erikoiskaupan liitto ETU ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Fimea    
Fipoint    
Genelec    
Gigantti    
HOK-elanto    
Huoltovarmuuskeskus    
JoyActor    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
K-ryhmä    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Power    
Power    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppa ry    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verkkokauppa    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö