Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7906/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Fortum Power and Heat Oy lämnade in två ansökningar om drifttillstånd till statsrådet den 18 mars 2022. Den ena gäller kraftverksenheterna i Lovisa (kraftverket) och den andra slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall.
 
Drifttillstånd söks för energiproduktion vid kärnkraftverksenheterna högst till utgången av 2050 och för nedläggning av enheterna på det sätt som förberedelserna förutsätter högst till utgången av 2055. Fortum ansöker dessutom om tillstånd att använda de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen med behövliga utvidgningar till utgången av 2090. De nuvarande drifttillstånden gäller till 2027 och 2030.
 
För den slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt kärnavfall som ligger inom det nuvarande kärnkraftsområdet i Lovisa ansöks om drifttillstånd till utgången av 2090. Det nuvarande drifttillståndet för slutförvaringsanläggningen gäller till utgången av 2055.
Bakgrund
Åren 2020–2022 gjorde Fortum en miljökonsekvensbedömning om fortsatt drift eller alternativt nedläggning av kärnkraftverket i Lovisa. Miljökonsekvensbedömningen omfattade också driften av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall. Efter miljökonsekvensbedömningen ansåg Fortum att den bästa lösningen är att förlänga driften av kraftverket med cirka tjugo år.
Målsättningar
Statsrådet beaktar utlåtanden och åsikter när det fattar beslut om drifttillstånden.
Länkar:

https://tem.fi/loviisan-voimalaitos - Loviisan voimalaitoksen ja matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemukset

https://tem.fi/sv/lovisa-karnkraftverk - Lovisa kärnkraftverk - Två ansökningar om drifttillstånd

Bilagor:

Käyttölupahakemus_Voimalaitos_FI_saavutettava.pdf - Käyttölupahakemus Voimalaitos

Käyttölupahakemus_Loppusijoituslaitos_FI_saavutettava.pdf - Käyttölupahakemus Loppusijoituslaitos

Käyttölupahakemus_Voimalaitos_SV_saavutettava.pdf - Ansökan om drifttillstånd

Käyttölupahakemus_Loppusijoituslaitos_SV_saavutettava.pdf - Ansökan on drifttillstånd - Slutförvarsanläggning

Tidtabell
Allmänheten och sammanslutningar kan lämna sina utlåtanden och åsikter till arbets- och näringsministeriet från den 4 april till den 12 augusti 2022. Ansökningarna om drifttillstånd föredras i statsrådet efter att Strålsäkerhetscentralen har gjort en säkerhetsuppskattning om dem och man har fått andra uppgifter som behövs.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden och åsikter kan lämnas till och med den 12 augusti 2022. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden eller åsikter. Utlåtandena och åsikterna ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, de behöver inte sändas per e-post eller post.
 
För att kunna lämna utlåtande och åsikter måste man registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Den som behöver hjälp med att använda tjänsten kan kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
De utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga. Användarvillkoren och registerbeskrivningen finns nere till höger på framsidan.
Beredare
Jorma Aurela, överingenjör
tfn 050 592 2109, jorma.aurela@gov.fi
 
Linda Kumpula, specialsakkunnig
tfn 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi
Sändlista:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kouvolan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Myrskylän kunta    
Natur och Miljö rf    
Porvoon kaupunki    
Porvoon museo    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus ja YTN    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

ydinenergia, ydinreaktorit, ydinvoima, ydinjätehuolto, loppusijoitus, ydinvoimalat, ympäristö

kärnenergi, kärnreaktorer, kärnkraft, kärnavfallshantering, slutförvaring, kärnkraftverk, miljö