Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista

Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18748/2021

Svarstiden gick ut: 1.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energian alkuperätakuista.
Bakgrund
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp) on esitetty uusiutuvan energian direktiivin ((EU) 2018/2001) alkuperätakuita koskevan sääntelyn sekä sähkömarkkinadirektiivin ((EU) 2019/944) sähkön alkuperän ilmoittamista koskevan sääntelyn täytäntöönpanoa uudella lailla energian alkuperätakuista. Samalla on ehdotettu kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003). Ehdotetulla uudella lailla alkuperätakuujärjestelmää koskeva kansallinen sääntely laajennettaisiin sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Alkuperätakuita myönnettäisiin uusiutuvilla lähteillä tuotetun energian lisäksi ydinvoimalla tuotetulle sähkölle sekä hukkälämmölle ja -kylmälle. Energian alkuperän varmennusvelvoite laajennettaisiin koskemaan kaikkia energiamuotoja erikseen säädetyin poikkeuksin.
 
Målsättningar
Alkuperätakuusääntelyn toimeenpanon valmistelun yhteydessä on arvioitu tarpeelliseksi antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Uuden alkuperätakuulain (lakiehdotus (HE 87/2021 vp) eduskunnan käsittelyssä) nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista.

Valtioneuvoston asetuksessa annettaisiin tarkentavaa sääntelyä alkuperätakuiden ja todentamistodistusten sisältämistä tiedoista. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin todentamistodistuksen voimassaoloajasta ja muun todentamisen rinnastamisesta ehdotetun lain mukaiseen todentamiseen. Asetuksessa annettaisiin myös tarkentavaa sääntelyä sähkön jäännösjakauman laskennasta. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti vielä voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta sähkön alkuperän varmentamisesta (417/2013).

Asetuksen voimaantulo on riippuvainen uuden alkuperätakuulain voimaantulosta.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 1.9.2021.
 
Ruotsinkielinen asetusluonnos lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 ja sähköposti outi.vilen(a)tem.fi,
(paikalla 30.7. asti ja 11.8. alkaen)
Erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM,  puh. 050 472 0706 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi,

(paikalla 16.8. alkaen)
 
Sändlista:
AFRY Finland Oy    
Bioenergia ry    
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Enemi Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasgrid Finland Oy    
Grexel Systems Oy    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Kaupan liitto    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen ElFi Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teqniq Wind Oy    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

energia

uusiutuva energia

Lämmitys

sähkö

jäähdytys

kaasu

vety

energian alkuperä