Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/34558/2023

Svarstiden gick ut: 5.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta.
Bakgrund
Hallitusohjelmassa linjataan, että vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia korjataan niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu.
Målsättningar
Rakentamisluvan yhteydessä vaadittavien tietojen laajuutta rajataan, ja rakentamisluvan käsittelylle säädettäisiin kolmen kuukauden määräaika. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla käytössä olleen rakennuslupakäsittelyä nopeuttaneen kokeilulain käytäntöjä esitetään pysyviksi ja laajennettavaksi koko maahan.

Päävastuullisen toteuttajan vastuuta täsmennetään. Purkamisluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään tulkintoja selkeyttäviä muutoksia, ja valitusoikeuksiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittaisivat kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja.

Rakennusten vähähiilisyyttä ja elinkaariominaisuuksia säänteleviin pykäliin valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on keventää hallinnollista taakkaa kunnissa ja rakentajilta. Vaatimus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamisesta poistuisi pientaloilta ja korjauksista.

Uutena ehdotuksena lakiin tuodaan puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka sujuvoittaisi puhtaan siirtymän teollisuushankkeiden rakentamista. Tapahtuma-alan tilaisuuksien järjestämistä helpotetaan täsmentämällä lakiin, ettei rakentamisen luvanvaraisuus koske tapahtumarakenteita.
Liitteet:

Lausunnolle HE rakentamislain muuttamisesta ja liitelakilisäykset 9.1.2024 FI.pdf - LAUSUNTOPYYNTÖ/ Hallituksen esitys laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bygglagen 29.1.2024.pdf - UTKAST/Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bygglagen och till lagar som har samband med den

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 5.3.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta kohdassa Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Käytäthän lausunnon saatteessa asianumeroa VN34558/2023.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, kirsi.martinkauppi@gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ammattiliitto Pro    
Arkkitehtitoimistojen liitto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI    
BuildingSMART Finland    
Digi ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Energiateollisuus    
Energiavirasto    
Espoon rakennusvalvontavirasto    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
FiCom ry    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Geoforum Finland ry    
Green Building Council Finland    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin rakennusvalvontavirasto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ilmatieteen laitos    
Isännöintiliitto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän rakennusvalvonta    
Jyväskylän yliopisto    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kaupan keskusliitto KKL ry    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistönvälitysalan keskusliitto    
Kiinteistötyönantajat    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuopion rakennusvalvontavirasto    
Lahden rakennusvalvonta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin käräjäoikeus    
Lappeenrannan rakennusvalvontavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Motiva    
Museovirasto    
Natur och Miljö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun rakennusvalvontavirasto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Puutuoteteollisuus ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA    
Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK RKL    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rovaniemen rakennusvalvontavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Senaatti    
SPEK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto    
Suomen museoliitto ry    
Suomen omakotiliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL    
SYKE    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Säteilyturvakeskus STUK    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tampereen rakennusvalvontavirasto    
Teknologiateollisuus    
Teräsrakenneyhdistys ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun hallinto-oikeus    
Turun rakennusvalvontavirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtion Taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Vammaisfoorumi    
Vantaan rakennusvalvontavirasto    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen liitto    
VERO    
Vesilaitosyhdistys    
Viherympäristöliitto    
WWF Suomi    
Ympäristömerkintä Suomi Oy    
Asiasanat

rakentaminen

rakennukset

rakennuksen vähähiilisyys

rakennusmääräykset