Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksista: vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä asetus, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä asetus ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskeva asetus

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksista: vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä asetus, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä asetus ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskeva asetus

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/2106/03/2018

Svarstiden gick ut: 23.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainituista asetusmuutosluonnoksista.
 
Bakgrund
RID- ja ADR-määräykset ovat velvoittavia Euroopan unionissa. Niin sanotun VAK-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista, 2008/68/EY) I liitteessä viitataan eurooppalaiseen sopimukseen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus, ADR-määräykset) ja II liitteessä puolestaan rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-yleissopimus) liitteeseen C (RID-määräykset). Vuoden 2019 ADR- ja RID-muutosten huomioimiseksi  VAK-direktiivin liitteitä on muutettu komission direktiivillä (EU) 2018/1846).

Pääosa muutoksista ovat teknisiä ja ne on laitettu täytäntöön Liikenne- ja viestintäviraston antamilla vaarallisten aineiden kuljetuksiin  (VAK) liittyvillä määräyksillä: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019 ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019). Loput vuoden 2019 muutoksista voimaansaatettaisiin valtionneuvoston asetusmuutoksilla.
 
Målsättningar
Muutettaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua VN-asetusta (VAK-tieasetus, 194/2002),  vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua VN-asetusta (VAK-rautatieasetus, 195/2002) ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annettua VN-asetusta (274/2002).

Asetuksiin ehdotetaan muutoksia, joilla saatetaan voimaan osa vuoden 2019 ADR- ja RID-määräysmuutoksista. Lisäksi  eräillä muutoksilla tarkennettaisiin ja täsmennettäisiin voimassaolevia ADR- ja RID-määräyksiin pohjautuvia säännöksiä.

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan lausuntopalveluun.fi 23.5.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/2106/03/2018). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi) ja kopio Mari Suomiselle (mari.suominen(at)lvm.fi). Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/2106/03/2018).
 

 

Valmistelijat

Lisätietoja antavat Elina Immonen, elina.immonen(at)lvm.fi, p. 0295 34 2126 ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen, mari.suominen(at)lvm.fi, p. 029 534 2306.

Sändlista:
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
DEKRA Industrial Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Fenniarail Oy    
Finnrail Oy    
Infra ry    
Inspecta Tarkastus Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
NR-Rail Oy    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot Ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Testlink Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
VR-yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus, VAK, kuljetus, turvallisuus, rautatie, tie, turvallisuusneuvonantaja