Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksista: vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä asetus, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä asetus ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskeva asetus

Lausuntopyyntö asetusmuutosluonnoksista: vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä asetus, vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä asetus ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajaa koskeva asetus

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/2106/03/2018

Svarstiden gick ut: 23.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainituista asetusmuutosluonnoksista.
 
Bakgrund
RID- ja ADR-määräykset ovat velvoittavia Euroopan unionissa. Niin sanotun VAK-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista, 2008/68/EY) I liitteessä viitataan eurooppalaiseen sopimukseen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR-sopimus, ADR-määräykset) ja II liitteessä puolestaan rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-yleissopimus) liitteeseen C (RID-määräykset). Vuoden 2019 ADR- ja RID-muutosten huomioimiseksi  VAK-direktiivin liitteitä on muutettu komission direktiivillä (EU) 2018/1846).

Pääosa muutoksista ovat teknisiä ja ne on laitettu täytäntöön Liikenne- ja viestintäviraston antamilla vaarallisten aineiden kuljetuksiin  (VAK) liittyvillä määräyksillä: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019 ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019). Loput vuoden 2019 muutoksista voimaansaatettaisiin valtionneuvoston asetusmuutoksilla.
 
Målsättningar
Muutettaisiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua VN-asetusta (VAK-tieasetus, 194/2002),  vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua VN-asetusta (VAK-rautatieasetus, 195/2002) ja maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annettua VN-asetusta (274/2002).

Asetuksiin ehdotetaan muutoksia, joilla saatetaan voimaan osa vuoden 2019 ADR- ja RID-määräysmuutoksista. Lisäksi  eräillä muutoksilla tarkennettaisiin ja täsmennettäisiin voimassaolevia ADR- ja RID-määräyksiin pohjautuvia säännöksiä.

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan lausuntopalveluun.fi 23.5.2019 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare

Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/2106/03/2018). Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi) ja kopio Mari Suomiselle (mari.suominen(at)lvm.fi). Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/2106/03/2018).
 

 

Valmistelijat

Lisätietoja antavat Elina Immonen, elina.immonen(at)lvm.fi, p. 0295 34 2126 ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen, mari.suominen(at)lvm.fi, p. 029 534 2306.

Sändlista:
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
DEKRA Industrial Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Fenniarail Oy    
Finnrail Oy    
Infra ry    
Inspecta Tarkastus Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
NR-Rail Oy    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitos    
Ratarahti Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot Ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Testlink Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
VR-yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus, VAK, kuljetus, turvallisuus, rautatie, tie, turvallisuusneuvonantaja