Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens betänkande: Revidering av lagstiftningen om arkeologiskt kulturarv

Arbetsgruppens betänkande: Revidering av lagstiftningen om arkeologiskt kulturarv

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30715/2023

Svarstiden går ut: 15.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet av den arbetsgrupp som berett reformen av lagstiftningen om det arkeologiska kulturarvet.

Arbetsgruppen föreslår att lagen om fornminnen upphävs genom lagen om det arkeologiska kulturarvet. Dessutom föreslås det att vissa andra lagar som har samband med ärendet ändras. Till det arkeologiska kulturarvet hör arkeologiska bestämmelser, fynd och information om dem som skaffats eller producerats i enlighet med lagen om det arkeologiska kulturarvet. En del arkeologiska rester är fridlysta direkt med stöd av lag, liksom nu. Det föreslås att kriterierna för fredning som baserar sig direkt på lag preciseras vid tidsgränserna. Dessutom ska det vara möjligt att fridlysa kvarlevor genom separata beslut.

Vid beredningen har man beaktat förändringar i uppfattningen om det arkeologiska kulturarvet, ändringar i grundlagen och annan lagstiftning samt tillämpningspraxis för lagen om fornminnen. Museiverket förblir den myndighet som övervakar fridlysningen av det arkeologiska kulturarvet, och de regionala ansvarsmuseernas sakkunnigroll preciseras.

Vid beredningen har som en särskild fråga beaktats förverkligandet av samernas språkliga och kulturella autonomi samt samernas rättigheter som urfolk. Det gjordes en separat utredning om saken. I lagen föreslås en definition av det samiska arkeologiska kulturarvet. beslutsärenden som gäller det ska avgöras av den nämnd för det samiska arkeologiska kulturarvet som föreslås bli inrättad i anslutning till Museiverket.
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 6 november 2020 en arbetsgrupp som bereder en reform av lagen om fornminnen och en uppföljningsgrupp som stöder dess arbete. Arbets- och uppföljningsgruppens mandatperiod gick ut den 30 juni 2023.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165219 - Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:39)

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020 - Hankeikkuna

https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus - Muinaismuistolain uudistus, OKM

Bilagor:

MML mietintö_OKM_2023_39.pdf - Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:39)

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_inarinsaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_koltansaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_pohjoissaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_ruotsi.docx - Pääasiallinen sisältö ja pykälät_ruotsi

Tidtabell
Skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition ska lämnas via utlåtande.fi senast den 15.2.2024 före kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

Ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska komma ihåg att arkivera sina svar även i VAHVA-systemet med koden VN/30715/2023.


 
Beredare
Mer information ges avinformation regeringsråd Hanna Kiiskinen, hanna.kiiskinen@gov.fi, tel 0295 330 086
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallinto, Kulturbyrån:    
Arkeologiayritykset ARKY ry:    
Espoon kaupunginmuseo:    
Etelä-Karjalan alueellinen vastuumuseo:    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elykeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo:    
Etelä-Savon elykeskus    
Etelä-Savon liitto    
Helsingin kaupungin kirjaamo    
Helsingin kaupunginmuseo:    
Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Hämeen elykeskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto:    
Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo:    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen elykeskus    
Kainuun alueellinen vastuumuseo:    
Kainuun elykeskus    
Kainuun liitto    
Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo:    
Keski-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elykeskus    
Keski-Suomen liitto    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto:    
Kirkkohallitus:    
Kokkolan kaupungin sivistystoimi    
Kolttien kyläkokous:    
Kotiseutuliitto:    
Kulttuurihistoriallinenmuseo Kuopio    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry:    
Kuntaliitto:    
Kymenlaakson alueellinen vastuumuseo:    
Kymenlaakson liitto    
Lapin alueellinen vastuumuseo:    
Lapin elykeskus    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:    
Maanmittauslaitos:    
Maanomistajien liitto;    
Metsähallitus:    
Museoliitto:    
Museovirasto:    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Paliskuntain yhdistys / Bálgesiid ovttastus:    
Pirkanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pirkanmaan elykeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjanmaan elykeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjois-karjalan elykeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjois-Pohjanmaan elykeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon elykeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo:    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos:    
Saamelaiskäräjät:    
Saamelaisten kotiseutualueen alueellinen vastuumuseo:    
Satakunnan alueellinen vastuumuseo:    
Satakunnan elykeskus    
Satakunnan liitto    
Seinäjoen museot    
Sisäministeriö    
Suomen arkeologinen seura ry:    
Suomen keskiajan arkeologian seura ry:    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:    
Suomen Meriarkeologinen Seura ry:    
Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:    
Suomen Ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:    
Tornionlaakson alueellinen vastuumuseo:    
Turun yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan elykeskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunginmuseo:    
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo:    
Varsinais-Suomen elykeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

muinaismuisto

Museovirasto

saamelaiskäräjälaki; saamelaiset; perus- ja ihmisoikeudet

Arkeologinen kulttuuriperintö

Muinaisjäännökset

arkeologia