Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta 2022-2025 ja sen ympäristöselostuksesta - muutettu versio

Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta 2022-2025 ja sen ympäristöselostuksesta - muutettu versio

Diarienummer för begäran om utlåtande: 47/06.01/2022

Svarstiden gick ut: 30.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Etelä-Karjalan liitto pyytää lausuntoanne päivitetystä maakuntaohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta. Lausuntopyyntö on rajattu liitteenä oleviin dokumentteihin merkittyihin muutoksiin.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman 2021-2025 kokouksessaan 13.12.2021. Kevään 2022 Venäjän hyökkäyssodasta käynnistynyt toimintaympäristön muutos johti Etelä-Karjalassa maakuntaohjelman uudelleenarviointiin. Maakuntahallitus käynnisti 30.1.2023 päivitysprosessin ja päätti 28.8.2023 asettaa muutetun Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöselostuksen nähtäville.    

 
Bakgrund
Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehittämisen asiakirja. Etelä-Karjalan maakuntaohjelma sisältää kehittämistoimet vuosille 2022-2025 (maakuntaohjelma), älykkään erikoistumisen strategian (ohjaa EU alue- ja rakennepolitiikan toimia) sekä maakunnan vision ja kehittämissuunnat vuoteen 2040 (maakuntasuunnitelma). Maakuntaohjelma on valmisteltu vuonna 2021 laajassa sidosryhmäyhteistyössä. 

Ohjelman päivittäminen kesken kauden ei ole tavanomaista. Etelä-Karjalassa on kuitenkin katsottu, että kevättalven 2022 tapahtumista lähtien aluekehittämisen toimintaympäristö on muuttunut tavalla, jolla päivittäminen on perusteltua. Päivitys on rajattu koskemaan selvästi muuttunutta strategisluonteista sisältöä eli Venäjä-yhteistyötä, EU ulkorajaohjelmaa (CBC-ohjelma) sekä maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämistä. Päivitys on tehty Etelä-Karjalan liitossa monialaisena virkamiestyönä. Ohjelmakaudella on toki tullut muutakin uutta tietoa ja päivitystä, mutta sitä ei ole lähdetty ohjelmaan viemään kuin koskien joitakin rahoitusohjelmien yksityiskohtia.  

Lisäksi on todettava, että maakuntaohjelmaan sisältyvän älykkään erikoistumisen painotusten muuttamiselle ei nähty tarvetta. Päivitys ei siis koske myöskään maakuntaohjelman otteena erikseen julkaistua Etelä-Karjalan Innovaatiostrategiaa 2022-2025.

 
Målsättningar
Maakuntaohjelma toteutetaan monialaisesti ja yhteistyössä. Se on maakunnan eri toimijoiden ja asukkaiden yhteinen näkemys alueen kehittämisestä. Etelä-Karjalan pitkän aikavälin visiona on olla Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama. Maakuntaohjelman kärkivalinnat ovat Välittävä, Yritteliäs, Ympäristövastuullinen ja Vilkasliikkeinen eKarjala. Ympäristöselostus sisältää SOVA-lain mukaisen ohjelman arvioinnin sekä arviointinäkökulmat, joita vasten maakunnan kehittämistoimia peilataan ohjelman toteutusaikana. 

Maakuntaohjelmaa on vuoden 2023 kevään aikana toteutussa päivityksessä muokattu siten, että itärajan suuntaan ja yli tapahtuvan yhteistyön tilanne on muutettu. Ohjelmakaudella liikennestrategia on päivitetty rajanylitysten ja sen kerrannaisvaikutusten osalta ml. Saimaan kanavan tilanne. Rajaohjelman osalta kuluva ohjelmakausi hoidetaan loppuun, mutta uuden ohjelmakauden rahat siirtyvät muihin kehittämisrahoituksiin. 
Venäjä-yhteistyön osalta sitä ei tulla tekemään tämän maakuntaohjelmakauden kuluessa, joten viittauksia esitetään joko poistettaviksi tai korvattaviksi mm. EU:n sisäisen yhteistyön tiivistämisellä ulkoraja-alueiden kesken. 
Liitteet:

Liite 1 Etelä-Karjalan MKO_2022_2025_tekstiosuus_nähtäville.pdf - Päivitetty maakuntaohjelma. Muutokset merkitty tekstiin.

Liite 2 Ympäristöselostus_MKO_2022_2025_nähtäville.pdf - Päivitetty ympäristöselostus. Muutokset merkitty tekstiin.

Liite 3 Tiivistelmä tehdyistä muutoksista lausuntopalveluun 290823.pdf - Lyhyt yhteenveto maakuntaohjelmaan ja sen ympäristöselostukseen tehdyistä muutoksista.

Tidtabell
1.9.-30.9.2023
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme antamaan lausunnot lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tällöin tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli erityisiä ongelmia ilmenee, vastauksen voi toimittaa myös 30.9.2023 saakka Etelä-Karjalan liittoon sähköpostilla kirjaamo@ekarjala.fi.   
 
Valmistelijat
Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri laura.peuhkuri@ekarjala.fi.
Sändlista:
Etelä-Karjalan liitto    
Asiasanat

maakunta, maakuntaohjelma, strategia, skenaariot