Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Hallituksen esitys etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32207/2022

Svarstiden gick ut: 20.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Syftet med projektet är att befrämja utövandet av fjärranslutningar i allmänna domstolar, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen.

Möjligheter att utöva fjärranslutningar har stegvis ökats från och med året 2003, vilket har resulterat i betydande tids- och kostnadsbesparingar för parter. Samtidigt har det bidragit till att ärenden kan lösas utan dröjsmål. Eftersom lagstiftningen har utvecklats steg för steg har den dock blivit splittrad. Syfter med projektet är att förenhetliga och förenkla lagstiftningen  och öka möjligheterna att använda fjärranslutningar.
Bakgrund
I justitieministeriet utarbetades det en bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar år 2023. I promemorian anasylerades det rättslaget gällande användning av fjärranslutningar och kartlades eventuella fortsatta åtgärder för att göra rättegångarna smidigare genom utökade möjligheter att använda fjärranslutningar. (Användning av fjärranslutningar i rättegångar : Bedömningspromemoria. Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2023:2 ).

Bedömningspromemorian var på remiss 18.1.2023–24.3.2023. Justitieministeriet har publicerat ett sammandrag av utlåtandene (Bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar i rättegångar. Sammandrag av utlåtandena. Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2023:28).

Rättsstatens garantier och utvecklandet av rättsväsendet -arbetsgruppen, som har tillsatts av justitieministeriet den 1.2.2023, har den 9.10.2023 tillsatt Fjärranslutningar i rättegångar -projektgruppen för att stödja beredning av projektet som gjordes inom tjänsten i ministeriet. Syfter med projektgruppen var att föreslå tydligare lagstiftning som skulle möjliggöra vidsträckt utövande av fjärranslutningar i rättegångar vad gäller deltagande i rättegången och emottagande av muntlig bevisning. Mandattiden var 9.10.2023—31.12.2023.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo (2023) är Finland  inom tekniken en föregångare som till fullo utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen och artificiell intelligens erbjuder, och alla görs delaktiga i denna utveckling. Digitalisering och utnyttjande av teknik är ett av de viktigaste sätten att förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Vad beträffar rättegångar är målet att göra processerna snabbare och smidigare samtidigt som rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Därtill skall utökad användning av distansförbindelser vid hörande av fångar möjliggöras.
Målsättningar
Syftet med projektet är att rationalisera rättegångar med beaktande av rättsskydd och grundläggande rättigheter. Samtidigt är målet att förenhetliga och förenkla lagstiftningen om fjärranslutningar.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165116 - Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynnissä : Lausuntotiivistelmä

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164555 - Etäyhteydet oikeudenkäynnissä : Arviomuistio

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 20 februari 2024
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)gov.fi. 
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Johannes Koskenniemi, specialsakkunnig, +358 295 150 163, johannes.koskenniemi@gov.fi
Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, +358 295 150 438, kirsi.m.pulkkinen@gov.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulosottolaitos    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ämnesord

oikeudenkäynti

tuomioistuimet

prosessioikeus

domstolar

rättegång

processrätt