Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer.

Utkast Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20498/2021

Svarstiden gick ut: 22.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Uudella asetuksella mahdollistettaisiin valtionavustuslain (688/2001) mukaisten erityisavustusten myöntäminen Helmi-ohjelman tavoitteita edistäviin, luonnon monimuotoisuutta parantaviin ja turvaaviin hankkeisiin kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille. Tavoitteena on antaa asetus lokakuussa 2021 ja että asetus tulisi voimaan pian sen antamisen jälkeen. Asetuksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi hakemuksiin perustuen erityisavustuspäätöksiä Helmi-hankkeisiin. 
Bakgrund
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Osana tämän tavoitteen toteuttamista valtioneuvosto teki 27.5.2021 periaatepäätöksen Helmi-elinympäristöohjelmasta. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa. 

Helmi-ohjelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat määrälliset ja laadulliset tavoitteet elinympäristöjen kunnostukselle sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelma toteutetaan 40 toimenpiteellä, joihin kuuluu kunnostuksen ja hoidon toimien lisäksi myös poikkileikkaavia ohjelman tietopohjaan sekä viestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä. Helmi-ohjelman yhtenä tavoitteena on laajentaa Helmi-toimenpiteiden toteutukseen osallistuvaa toimijajoukkoa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ohjelmaan on kirjattu toimenpide 35:
”Järjestetään Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushaut toimijajoukon laajentamiseksi ja ohjelman vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Erityisavustushaut avataan ympäristöministeriön päätöksellä tarkoituksenmukaisin väliajoin.”
Målsättningar

Valtionavustuslain 8 §:n mukaisella asetuksella säädettäisiin valtion varoista myönnettävästä valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisesta erityisavustuksesta Helmi-elinympäristöohjelman mukaisiin luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin. Avustusta voivat hakea esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja säätiöt.
Kyseessä on uusi, määräaikainen asetus.

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 22.9.2021 mennessä
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.
Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto sekä lisäksi pykäläkohtainen kommentointimahdollisuus. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 
Beredare
Lisätietoa antavat
erityisasiantuntija Hanna-Leena Keskinen, puh. +358 50 5339683, hanna-leena.keskinen@ym.fi
ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen, puh. +358295250240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi
Sändlista:
BirdLife Suomi    
Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY    
Etelä-Savon ELY    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Perinnemaisemayhdistys ry    
Pidä Lappi siistinä    
Pidä saaristo siistinä    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesistösäätiö    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Virtavesien hoitoyhdistys    
WWF Suomi    
Ämnesord

Kunnat

luonnonsuojelu

ympäristöministeriö

valtionavustus

valtionapuviranomaiset

luonnon monimuotoisuus

Helmi-ohjelma

yhdistykset

säätiöt