Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om yttrande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

Begäran om yttrande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33230/2023

Svarstiden gick ut: 15.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär ert yttrande gällande utkastet till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning Det föreslås det att antalet årsveckotimmar för undervisningen i modersmål och litteratur respektive matematik som är gemensam för alla utökas med tre årsveckotimmar. Enligt den föreslagna ändringen görs tillägget i enlighet med den gällande timfördelningen i övergångsskedet så att två årsveckotimmar förläggs till undervisningen i modersmål och litteratur i årskurserna 1–2 och en årsveckotimme till undervisningen i matematik i årskurserna 3–6. För den årskursvisa timfördelningen på lokal nivå svarar utbildningsanordnaren. Till följd av tillägget bör det totala antalet veckotimmar i förordningen om grundläggande utbildning likaså höjas med tre veckotimmar. ? I förslaget ingår en ändring av 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012) samt en ändring av 3 § 1 mom. i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) som gäller antalet timmar per år och per vecka. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft den 1 augusti 2025.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ingår i regeringens mål att finländarnas inlärningsresultat och utbildningsnivå stiger samt att kunskaperna i grundläggande färdigheter stärks och var och en får tillräckliga grundläggande kunskaper i grundskolan Nivån på elevernas kunnande inom den grundläggande utbildningen har sjunkit, vilket undantagslöst framgår av alla nationella och internationella undersökningar som mäter kunnandet. Regeringen ökar minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen med 3 årsveckotimmar utan att utvidga läroplanen. Genom det ökade timantalet eftersträvas extra lektioner särskilt för årskurserna 1–6 i grundskolan för undervisning i läsfärdighet, skrivfärdighet och räknefärdighet. Timökningarna får genomföras genom lokala beslut.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas in senast den 15 mars 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att yttra er om utkastet till proposition. Också de som inte nämns på sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post till ministeriets registratorskontor. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/33230/2023 som referens i utlåtandet. De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/33230/2023 i VAHVA. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i statsrådets projektportal.
Beredare
Anne-Marie Brisson, regeringsråd, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 330 079, Erja Vitikka, undervisningsråd erja.vitikka@gov.fi, tfn 0295 330 058
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Espoon kaupunki    
Etno – Oikeusministeriö    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Förbundet Hem och Skola    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Inarin kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Karvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kauniaisten kaupunki    
Kemiön kunta    
Kolarin kunta    
Kotus – Kotimaisten kielten keskus    
Koulutuksen arviointikeskus/Jyväskylän yliopisto    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
KT – Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto ry.    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lukukeskus ry    
LUMA-keskus Suomi    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Mikkelin kaupunki    
Nokian kaupunki    
OAJ opetusalan ammattijärjestö    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Opsia    
Paraisten kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
SAKKI ry    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sivistystyönantajat ry Sivista    
Sodankylän kunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kustannusyhdistys    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luokanopettajat ry    
Suomen rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska Modersmålslärarföreningen i Finland r.f    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Turun kaupunki    
Utsjoen kunta    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ÄOL