Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna

Begäran om utlåtande om utkastet till finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1306/03.01.04/2019

Svarstiden gick ut: 8.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Vid finansministeriet har det beretts ett utkast till finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna. Avsikten är att förordningen ska utfärdas i december 2019 och att den ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Bakgrund
I 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) finns det bestämmelser om insättningsgarantifonden, som tryggar insättares bankinsättningar i sådana situationer där banken blir betalningsoförmögen. Insättningsgarantifonden kan i vissa situationer ålägga bankerna att bevilja lån till fonden så att fonden har tillräckliga tillgångar för att betala ersättning till insättarna. I den aktuella förordningen föreslås det bestämmelser om närmare villkor för och återbetalning av sådana här lån mellan insättningsgarantifonden och bankerna.
 
Målsättningar

Syftet är att i enlighet med 5 kap. 6 § 5 mom. och 3 kap. 8 § 3 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet föreskriva om enhetliga villkor för lån mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna för de fall då Verket för finansiell stabilitet kan ålägga bankerna att bevilja lån till insättningsgarantifonden enligt 5 kap. 6 § 2 mom. Målsättningen är att på ett föregripande sätt komma överens om närmare villkor för eventuella lån, så att lånearrangemangen mellan bankerna och fonden om en bank konstateras betalningsoförmögen kan ske så snabbt som möjligt efter riksdagens samtycke och statsrådets tillstånd, och så att insättningsgarantifonden kan uppfylla sin lagstadgade skyldighet att ersätta insättningarna.

Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141195#L1 - Laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014, Finlex

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141195#L1 - Lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 1195/2014, Finlex

Bilagor:

Luonnos VM.n asetukseksi lainaehdoista fin .docx - Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten laina-sopimusten ehdoista

Perustelumuistio.doc - Perustelumuistio

VN0013317_Luonnos VM-asetus lainaehdoista_sv_an_final.docx - Utkast till finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna

VN0014137_Perustelumuistio _sv_an_final.doc - Promemoria

Tidtabell

Vi ber er sända era utlåtanden till finansministeriet senast den 8 november 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Finansministeriet ger er möjligheten att lämna ert utlåtande om utkastet till förordning och om promemorian som hänför sig till förordningen. Finansministeriet behandlar också utlåtanden som kommit in från andra än dem som begäran om utlåtande sänts till, om utlåtandena kommer inom utsatt tid.

Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 8 november 2019 genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas per e-post eller per post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information om ärendet fås av Nina Santaharju, specialsakkunnig, finansministeriet (tfn  029 553 0042).
 

Sändlista:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
POP Pankkiliitto    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Pankki    
Säästöpankkiliitto osk    
Ämnesord

Pankit

luottoriski, luottolaitos, pankki, luotto, vakuus, riskienhallinta

kreditrisk, kreditinstitut, bank, kredit, säkerhet, hantering av kreditrisker