Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1364/2022

Svarstiden gick ut: 15.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I regeringsprogrammet har det ställts som mål att höja Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter till 4 procent i förhållande till BNP före 2030. Regeringen beslutade år 2021 att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja målet. Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) föreslog i december 2021 att en höjning av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten som motsvarar målet på fyra procent ska genomföras bland annat genom att det stiftas en lag om FoU-finansiering.

Syftet med propositionen är att göra den statliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet mer förutsägbar och långsiktig. I lagen ska det föreskrivas om totalbeloppet av de fullmakter och anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska tas in i statsbudgeten åren 2024–2030. Beloppet av fullmakterna och anslagen ska ökas jämnt varje år. I lagen föreskrivs också om utarbetandet av en långsiktig plan för statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till finansministeriet senast den 15 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 15 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni kan också skicka utlåtandet per e-post till finansministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.vm(at)gov.fi. Använd diarienumret VN/1364/2022 som referens i utlåtandet.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
Beredare
Sanna Nieminen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30048, sanna.nieminen(at)gov.fi (borta 6–27.7)
Taina Eckstein, budgetstråd, tfn 02955 30062, taina.eckstein(at)gov.fi (borta 29.6–31.7)
Sändlista:
Arene    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ETLA    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Teknologiateollisuus    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tulanet    
Ulkoministeriö    
Unifi    
Valtioneuvoston kanslia    
VATT    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

budjetti

tutkimus- ja kehittämistoiminta

korkeakoulutus ja tiede