Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Opetushallitus pyytää lausuntoanne merenkulkualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus pyytää lausuntoanne merenkulkualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-4221-2023

Svarstiden går ut: 6.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne merenkulkualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 6.10.2023

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksenjärjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Merenkulkualan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024. 
Bakgrund
Merenkulkualan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Merenkulkualan perustutkinnon vaatimukset perustuvat isolta osin kansallisiin sekä kansainvälisiin merenkulkualan säädöksiin; EU-komission antaman asetuksen merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta koulutusvaatimuksiin, STCW Kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (SopS 22/1984).
Perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteissa vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja kaikille pakollista osaamista sekä työelämän perustaitoja.
Uudistetussa tutkinnon perusteen luonnoksessa osaamisaloja on kolme ja tutkintonimikkeitä kuusi:
Päällystön osaamisala: Vahtiperämies ja Vahtikonemestari
Henkilöstön osaamisala: Matruusi, Laivasähköasentaja ja Konemies
Merilogistiikan osaamisala: Meripalvelutyöntekijä
Målsättningar
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa:
· tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
· tutkinnon muodostumisesta
· tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 6.10.2023

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.


Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevatlausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 6.10.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa:
· tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
· tutkinnon muodostumisesta
· tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yli-insinööri Timo Repotimo.repo@oph.fi ja lehtori, merikapteeni Tero Virtanen Tero.Virtanen@winnova.fi
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Arctia    
Avi    
Avi    
Avi    
Axxell Utbildning Ab    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Ekami    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Eslshipping    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Euroports    
Finferries    
Finnlines    
Finnlines    
Finnlines    
Finnlines    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Icloud    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kokkola    
Konepäällystöliitto    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Meriaura    
Merimieseläkekassa    
Novia    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Osm    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Primas    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seacommand    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Shipowners    
Shipowners    
Shipowners    
Sivistystyönantajat    
Smu    
Smu    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

merenkulkuala, tutkinnon perusteet, Opetushallitus, perustutkinto