Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förnyelse av Finansinspektionens åtgärdstariff

Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston uudistaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 1/05.00.00/2018

Svarstiden gick ut: 26.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Pyydämme lausuntoanne siitä, onko oheisessa liitteessä esitetty luonnos uudeksi Finanssivalvonnan toimenpidehinnastoksi toimiva ja tarkoituksenmukainen. Pyydämme erityisesti arvioimaan hinnaston rakenteellista muutosta, hinnaston toimivuutta käytännössä sekä hinnaston selkeyttä.
Tausta
Tietoa Finanssivalvonnasta
Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu Finanssivalvonnasta annettuun lakiin (878/2008). Finanssivalvonnan toiminta rahoitetaan pääasiallisesti valvonta- ja toimenpidemaksuilla. Toimenpidemaksujen osuus rahoituksesta on ollut 4 – 8 %. Suomen Pankki osallistuu Finanssivalvonnan rahoitukseen 5 % maksuosuudella. Loput rahoituksesta katetaan valvontamaksuilla. Finanssivalvonnan perimiin toimenpidemaksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) ja Finanssivalvonnan maksullisten suoritteiden hinnastoa. Toimenpidemaksuna peritään toimenpiteen aiheuttamat kustannukset (omakustannusarvo) sen mukaisesti kuin valtion maksuperustelaissa säädetään. Toimenpidemaksuja ei peritä suoritteista, jotka syntyvät jatkuvan valvontatyön osana ja jotka kohdistuvat tai voivat kohdistua useampaan valvottavaan tai valvottavaan rinnastettavaan tahoon. Jatkuvan valvontatyön kustannukset peritään valvontamaksuina sen mukaan kuin Finanssivalvonnan valvontamaksuista annetussa laissa (879/2008) säädetään. 
 
Tavoitteet
Uudistuksen tavoite
 • tehdä nykyistä selkeämpi ja yksinkertaisempi hinnasto
 • päivittää suoritteiden hinnat kustannusten muutosten mukaisiksi
 • edesauttaa ilmoitusten ja hakemusten kokonaisvaltaista digitalisointia
 • edesauttaa laskutuksen automatisointia

Hinnaston rakenne
Tuotteet ryhmitellään seuraaviin kokonaisuuksiin: 
 1. Luottolaitostoiminta ja siihen liittyvä toiminta
 2. Maksulaitostoiminta
 3. Rahastotoiminta
 4. Sijoituspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta
 5. Arvopaperimarkkinat
 6. Vakuutustoiminta ja siihen liittyvä toiminta
 7. Asiakirja- ja tietopyynnöt
Hinnaston sisältö
 • Hinnastossa ei ole tuotteita yksilöityinä laki- ja lakipykäläkohtaisesti, vaan maksullinen suorite/tuote kuvataan yleisemmällä tasolla.
 • Hinnaston tuotteiden määrä jää alle kolmasosaan nykyisestä.
 • Hinnastossa käytetään pääsääntöisesti kiinteitä hintoja.
 • Suoritteille, joiden työmäärä voi vaihdella poikkeuksellisen paljon, käytetään kiinteän perushinnan lisäksi tuntihintaa.
 • Tuotteiden hinnoittelu täyttäisi aikaisempaa paremmin omakustannushinnoittelun vaatimukset, mikä tarvittaessa varmistettaisiin tuntiseurannalla.

Hinnastomuutoksen taloudelliset vaikutukset.
 • Valtion maksuperustelain mukaisesti maksullisten suoritteiden hinnoittelu tehdään käyttäen omakustannushintaa.
 • Hinnaston rakennemuutoksen yhteydessä tuntihinta on tarkistettu kustannusten muutoksen mukaiseksi (109€/115€/t).
 • Lisäksi tuotteiden yhdisteleminen ja todellisen työmäärän arvion tarkistaminen ovat vaikuttaneet hintoihin.
 • Hinnastomuutoksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hinnastoluonnoksen ja vastaavien nykyisen hinnaston mukaisten tuotteiden tulokertymää vuoden 2016 toteutuneilla suoritemäärillä.
 • Vertailun mukaan maksullisten suoritteiden hinnat nousisivat keskimäärin noin 6 - 8 prosenttia.
 
Liitteet:

Nykyinen toimenpidehinnasto.pdf - Voimassaoleva hinnasto

Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston uudistus.pdf - Finanssivalvonnan uudistettu toimenpidehinnasto

Förnyelse av Finansinspektionens åtgärdstariff.pdf - Finansinspektionens nya åtgärdstariff

Finansinspektionens åtgärdsavgifter fr o m 15 mars 2016.pdf - Nuvarande åtgärdsavgifter

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 26.4.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta toukokuussa 2018.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta kohdasta "Ohjeet".
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä lausuntopalvelu.fi:n välityksin. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo[at]fiva.fi tai Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
 
Valmistelijat
Lisätietoja: ryhmäesimies Matti Lakeus, puhelin 09 183 5571, matti.lakeus(at)finanssivalvonta.fi
Lisätietopyynnöt pyydämme toimittamaan ensi sijaisesti sähköpostitse.
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Finanssiala ry    
Keskuskauppakamari    
Kuntarahoitus Oyj    
Nasdaq OMX Helsinki    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
Osakesäästäjien Keskusliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Vakuutuskassat ry    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtiovarainministeriö