Lausuntopalautteen yhteenveto

Sammandrag
Lausunto saatiin 7 taholta, joista kolmella ei ollut asiaan lausuttavaa.

Lausuntopyynnössä pyydettiin erityisesti kommentoimaan seuraavia asioita:
1. Löydätkö hinnastosta hinnan hakemukselle, luvalle tai päätökselle jota tarvitset?
2. Parantavatko hinnaston lakiviittaukset hinnaston käytettävyyttä?
3. Oletko käyttänyt Finnanssivalvonnan nykyista hinnastoa ja jos olet, miten vertaisit nykyisen ja ehdotetun hinnaston toimivuutta?
4. Muuta kommentoitavaa 

Hinnaston rakenteesta saatiin kolme lausuntoa, jotka kaikki pitivät uutta hinnastoa nykyistä hinnastoa selkeämpänä ja johdonmukaisempana. Palautteessa käytettyjä termejä olivat: johdonmukaisempi, helpommin luettava, parannus rakenteen ja selkeyden osalta huomattava, toimialakohtainen jaottelu selkeyttää ja jäsentää hinnastoa, aiempaa informatiivisempi.

Kriittisiä kommentteja tuli hintojen noususta ja lisätuntihinnan käytöstä. Poikkeuksellisen työmäärän vaikutus hintaan hyväksyttiin, mutta tuntihintaa haluttiin sovellettavaksi myös poikkeuksellisen vähäisen työmäärän tilanteessa.

Tilanteissa, joissa suoritteen käsittely mahdollistaa tosiasiassa usean rinnakkaisen suoritteen aikaansaamisen, maksu peritään hinnaston sivun 1 mukaisesti käytetyn työajan mukaan.
Hinnaston sivun 1 mukaisesti lisätuntihintaa käytettäessä siitä ilmoitetaan hakijalle ennen maksun määräämistä. Lisätuntihintaa on tarkoitus käyttää vain merkittävästi normaalia työllistävimmissä tapauksissa. Lisätuntihintaa käytettäessä ei hinnaston sivulla 2 määritelty maksimimaksu saa ylittyä.

Vakuutusedustajan rekisterimaksujen merkittävää muutosta kritisoitiin.
Laki vakuutusten tarjoamisesta 234/2018 uudistaa rekisteröintiprosessin. Uusi vakuutusedustajien rekisteröintimaksu perustuu rekisteröintiedellytysten muutokseen ja olennaiseen työmäärän kasvuun. Nykyinen käytössä oleva rekisteröintimaksu on liian alhainen ottaen huomioon kasvavan työmäärän ja sen,
että se kattaa myös koko toiminnan aikajakson. Tämän johdosta maksua on päätetty ajantasaistaa vastaamaan vallitsevaa valvonnan työmäärää.