Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förnyelse av Finansinspektionens åtgärdstariff

Förnyelse av Finansinspektionens åtgärdstariff

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 1/05.00.00/2018

Svarstiden gick ut: 26.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Begäran om utlåtande
Vi ber att få ert utlåtande om huruvida det bifogade utkastet till Finansinspektionens nya åtgärdstariff är välfungerande och ändamålsenligt. Vi ber er framför allt uppskatta förändringen i tariffens struktur, dess tydlighet samt hur den fungerar i praktiken.
Bakgrund
Om Finansinspektionen
Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt kan bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Till uppgifterna hör även främjandet av god praxis på finansmarknaden och allmänhetens kunskaper om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har skrivits in i lagen om Finansinspektionen (878/2008).
 
Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. Åtgärdsavgifternas andel av finansieringen har varit 4 – 8 %. Finlands Bank deltar i finansieringen av Finansinspektionen med en betalningsandel av 5 %. Resten av finansieringen täcks med tillsynsavgifter.
 
På de åtgärdsavgifter som Finansinspektionen tar ut tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och Finansinspektionens tariff över avgiftsbelagda prestationer. Som åtgärdsavgift tas ut de kostnader som föranleds av en åtgärd (självkostnadsvärde) enligt bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 
Åtgärdsavgifter tas inte ut för prestationer som uppstår som en del av det kontinuerliga tillsynsarbetet och som riktas eller kan riktas till flera tillsynsobjekt eller därmed jämförbara parter. Kostnaderna för det kontinuerliga tillsynsarbete tas ut i form av tillsynsavgifter, som bestäms enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).
Målsättningar
Syftet med reformen är att
 • upprätta en tariff som är klarare och enklare än den nuvarande
 • uppdatera priserna på prestationer enligt kostnadsförändringarna
 • främja en heltäckande digitalisering av anmälningarna och ansökningarna
 • främja automatiseringen av faktureringen

Tariffens struktur

 
Produkterna grupperas i följande helheter:
 • Kreditinstitutsverksamhet samt verksamheten i anknytning till den
 • Betalningsinstitutsverksamhet
 • Fondverksamhet
 • Värdepappersföretagsverksamhet samt verksamheten i anknytning till den
 • Värdepappersmarknaden
 • Försäkringsverksamhet samt verksamheten i anknytning till den
 • Dokument- och informationsbegäranden
 

Tariffens innehåll

 • I tariffens specificeras produkterna inte enligt lag och lagparagraf utan den avgiftslagda prestationen eller produkten beskrivs på en mer allmän nivå. Antalet produkter i tariffen blir mindre än en tredjedel av det nuvarande.
 • I tariffen används i huvudsak fasta priser. För sådana prestationer där arbetsmängden kan variera exceptionellt mycket används utöver det fasta priset även ett timpris.
 • Produkternas prissättning skulle bättre än nu uppfylla kraven på självkostnadsprissättning, vilket vid behov bekräftas med timuppföljning.
 

Tarifförnyelsens ekonomiska konsekvenser

 • I enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten prissätts de avgiftsbelagda prestationerna enligt självkostnadsvärdet.
 • I samband med den nya strukturen har timpriset justerats enligt kostnadsförändringen (109€/115€/t).
 • Därtill har kombinationen av produkter och justeringen av uppskattningen om den verkliga arbetsmängden påverkat priserna.
 • Tarifförnyelsens ekonomiska konsekvenser har bedömts genom att jämföra de beräknade intäkterna från tariffutkastet och motsvarande produkter enligt den nuvarande tariffen med de verkliga prestationsmängderna för 2016.
Bilagor:

Nykyinen toimenpidehinnasto.pdf - Voimassaoleva hinnasto

Finanssivalvonnan toimenpidehinnaston uudistus.pdf - Finanssivalvonnan uudistettu toimenpidehinnasto

Förnyelse av Finansinspektionens åtgärdstariff.pdf - Finansinspektionens nya åtgärdstariff

Finansinspektionens åtgärdsavgifter fr o m 15 mars 2016.pdf - Nuvarande åtgärdsavgifter

Tidtabell
Tiden för inlämnandet av utlåtanden går ut 26.4.2018 kl. 23.59. Utlåtanderesponsen publiceras uppskattningsvis i maj 2018.
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken "Anvisningar".
 
Denna begäran om utlåtande har skickats enbart elektroniskt via tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns nedan under punkten Distribution kan lämna in ett utlåtande.
 
Om ni inte kan lämna in ert utlåtande i webbtjänsten utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas till adressen kirjaamo[at]fiva.fi eller till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors.

 
Beredare
Ytterligare information: gruppchef Matti Lakeus, telefon 09 183 5571, matti.lakeus(at)finanssivalvonta.fi
Vi ber er i första hand sända in eventuella begäranden om ytterligare information med e-post.
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Finanssiala ry    
Keskuskauppakamari    
Kuntarahoitus Oyj    
Nasdaq OMX Helsinki    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
Osakesäästäjien Keskusliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Vakuutuskassat ry    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtiovarainministeriö