Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6525/2019

Svarstiden gick ut: 4.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän ajalle 1.3.2019 – 29.2.2020 valmistelemaan lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Työryhmän toimikautta jatkettiin päättymään 31.5.2020. Työryhmän mietintö sisältää hallituksen esityksen muotoon laaditun ja työryhmäkeskustelun pohjana olleen luonnoksen sääntelymalliksi.
 
Bakgrund
Muutoshankkeen taustalla on virkamiestyöryhmän muistio (16.1.2018) sekä työ- ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi (22.8.2018), joilla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen korottamista niin, että kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät yhtiöt olisi vapautettu velvollisuudesta valita tilintarkastaja ja toimituttaa tilintarkastus. Lausuntopalautteen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö luopui esityksen antamisesta eduskunnalle, ja asetti sen sijaan laajapohjaisen työryhmän edellä mainitulla toimeksiannolla. 
 
Målsättningar
Uudistuksen tavoitteena on suhteuttaa ja selkeyttää sääntelyä, sekä antaa tilintarkastuskertomuksen loppukäyttäjille enemmän tietoa tavasta jolla varmennus on tehty. Suomessa on poikkeuksellisen matalat raja-arvot tilintarkastusvelvollisuudelle, mikä on osoittautunut haastavaksi kehityksessä, jossa tilintarkastuksen sisältö määräytyy maailmanlaajuisesti vahvasti kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA-standardit) mukaan. Kansainväliset tilintarkastusstandardit on koettu raskaiksi pienyritysten tilintarkastuksissa.
 
Mietinnön mukaan kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän[1] täyttävät yhtiöt (OY, KY, AY) ja osuuskunnat voisivat määrättyjen edellytysten nojalla päättää tilintarkastusta kevyemmän yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Muutos ei vaikuttaisi velvollisuuteen valita tilintarkastaja[2], mutta loisi tilintarkastuksen rinnalle vaihtoehtoisen lakisääteisen varmennusmuodon. Yleisluonteinen tarkastus perustuisi kansainväliseen standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2400) ja sisältäisi kansallisena lisävaatimuksena mm. määrättyjen verotietojen vastaavuuden tarkastamisen. Muutos olisi omiaan selkeyttämään, että tilintarkastukselta edellytetään aina varsin korkeaa eli kohtuullista varmuutta. Yleisluonteisen tarkastuksen tulisi vuorostaan antaa rajoitettu varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Varmennuksen muoto kävisi ilmi tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnästä ja lisäksi varmuuden taso tilinpäätökseen oheistetusta kertomuksesta.
--------------------------------------------
[1] Kirjanpitolain 1 luvun 4 b §: Tässä laissa tarkoitetaan mikroyrityksellä kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:
1) taseen loppusumma 350 000 euroa;
2) liikevaihto 700 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.
 
[2] Tilintarkastuslain 2 luvun 2 § (2. mom.): Jollei muussa laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:
1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162331 - Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Liitteet:
Tidtabell
Kirjalliset lausunnot työryhmän mietinnöstä pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään keskiviikkona 4.11.2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Mahdollisen jatkovalmistelun kannalta olisi erityisen arvokasta saada kannanottoja:
  • mahdollisista tarpeellisista lisärajoitteista esitettyyn soveltamisalaan,
  • mahdollisista tarpeellisista lisävaatimuksista koskien varmennuksen sisältöä, ja
  • verotietojen vastaavuuden varmistamisen yksityiskohdista
Yksityiskohtaiset muutosehdotukset pyydetään kirjaamaan selkeästi omaan osioon lausunnossa.


Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
  
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä


 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, Nadine.Hellberg-Lindqvist@tem.fi, puh. +358 29 504 7023.

 
Sändlista:
Ammattitilintarkastajat ry    
BDO Oy    
Deloitte Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Ernst & Young Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Keskuskauppakamari    
Korkein hallinto-oikeus    
KPMG Oy Ab    
Kuntatarkastajat ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nexia Tilintarkastus Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Perheyritysten liitto ry    
Poliisihallitus    
PRH, Tilintarkastuslautakunta    
PRH, Tilintarkastusvalvonta    
PricewaterhouseCoopers Oy    
Revico Grant Thornton Oy    
Sisäiset tarkastajat ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Tuokko Tilintarkastus Oy    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto, harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ympäristöministeriö